ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ. 10 ราย

123


ราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒
เผยแพร่
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
กระทรวงศึกษาธิการ

ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๑๐ ราย


ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  
๑. นายอัมพร พินะสา

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดำรงตำแหน่ง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  
๒. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช

รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙
(ชลบุรี) ดำรงตำแหน่ง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  
๓. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์

รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  
๔. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ดำรงตำแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  
๕. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ

รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑
(ปทุมธานี) ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ (ปทุมธานี)
  
๖. นายประหยัด อนุศิลป์

รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖
(นครศรีธรรมราช) ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ (นครศรีธรรมราช)
  
๗. นายสันติ แสงระวี

รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ (ยะลา)
ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค
๘ (ยะลา)
  
๘. นายชอุ่ม กรไกร

รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓
(อุบลราชธานี) ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ (ชลบุรี)
  
๙. นายธีรพงษ์ สารแสน

รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐
(อุดรธานี) ดำรงตำแหน่ง  ศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ (อุดรธานี)
  
๑๐. นายนิสิต ชายภักตร์

รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗
(ภูเก็ต) ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ (เชียงใหม่)

ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ
วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒


ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ