Take a fresh look at your lifestyle.

สพฐ.แจ้งดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 ด้วยระบบ…

สพฐ.แจ้งดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 ด้วยระบบ Data Management Center : DMC

Advertisement

ครม. เห็นชอบให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อีก 1 วัน

ครม. เห็นชอบให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อีก 1 วัน

ที่ ศธ 04009/ว6504 การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ…

ที่ ศธ 04009/ว6504 การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตอบข้อสงสัย สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใครที่ต้องสอบบ้าง ทำไมต้องได้ระดับ B1 

ตอบข้อสงสัย สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใครที่ต้องสอบบ้าง ทำไมต้องได้ระดับ B1