Take a fresh look at your lifestyle.

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา…

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา จัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

การรายงานผลการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และอัตราจ้าง…

การรายงานผลการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และอัตราจ้าง (ตำแหน่งครูผู้สอน)

Advertisement

การพิจารณาการ ขอยกเว้น เงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่าง ข้าราชการครู กรณีโรงเรียนขนาดเล็ก

การพิจารณาการ ขอยกเว้น เงื่อนไขการจัดสรรอัตราว่าง ข้าราชการครู กรณีโรงเรียนขนาดเล็ก

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคใต้

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคใต้

15 มกราคมนี้ คุรุสภาจะจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีหมดอายุ 8 ธันวาคม 2562

15 มกราคมนี้ คุรุสภาจะจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีหมดอายุ 8 ธันวาคม 2562