Take a fresh look at your lifestyle.

ดาวน์โหลดหนังสือครบเครื่องเรื่อง PLC จำนวน 5เล่ม

หนังสือ PLC วิธีทำ PLC PLC ให้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ PLC ให้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่ผลลัพธ์ PLC มีนวัตกรรมนำสู่วิทยฐานะแนวใหม่ PLC กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ยุค Thailand 4.0 ครบเครื่องเรื่อง PLC ให้มีนวัตกรรม ยุค Thailand…

คู่มือการใช้หน่วยการเรียนรู้ Active Learning

คู่มือการใช้หน่วยการเรียนรู้ Active Learning Active learning ลักษณะActive Learning ดาวน์โหลด Active learning Active learning ภาษาไทย Active learning คณิตศาสตร์ Active learning วิทยาศาสตร์

กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคและระดับชาติ

กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคและระดับชาติ ศิลปหัตถกรรม กำหนดการแข่งขัน

มาแล้ว!! รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET ปีการศึกษา2562

มาครบทุกวิชาแล้ว ตัวอย่างข้อสอบ O-net ปีการศึกษา2562 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-net การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 O-net ปีการศึกษา2562ป.6 O-net ปีการศึกษา2562ม.3 O-net ปีการศึกษา2562ม.6

Advertisement

ตัวอย่างแนวทางการเขียนครูดีไม่มีอบายมุขจำนวน 3 ตัวอย่าง

ตัวอย่างแนวทางการเขียนครูดีไม่มีอบายมุขจำนวน 3 ตัวอย่าง ครูดีไม่มีอบายมุข แนวทางการเขียน ตัวอย่างการเขียน

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบCCTปัจจัยพื้นฐานยากจน

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบCCTปัจจัยพื้นฐานยากจน ระบบปัจจัยพื้นฐาน บันทึกข้อมูลคัดกรองนักเรียน

ตัวอย่างแผนและสื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ตัวอย่างแผนและสื่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 4 กลุ่มสาระ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตัวอย่างแผนลดเวลาเรียน ตัวอย่างสื่อลดเวลาเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ป5 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จัดกิจกรรมอะไรดี

ตัวอย่างเอกสารรับรองว.21 ชำนาญการพิเศษ

ตัวอย่างเอกสารรับรองว.21 ชำนาญการพิเศษ เอกสารเกณฑ์ว.21 ชำนาญการพิเศษ เอกสารประเมิน วิทยะฐานะ เอกสารประกอบการพิจารณาชำนาญการพิเศษ