Take a fresh look at your lifestyle.

คุณครูเขียนย้าย ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? (แนบโครงการอย่างไรให้ได้คะแนนเต็ม)

เขียนย้ายครู ..ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? เขียนย้ายครู .. ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง? เอกสารเขียนย้ายครู

ข้าราชการควรอ่าน!! ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแล้ว!! ผู้บังคับบัญชาสั่งงาน ทางวาจา ไลน์…

ข้าราชการควรอ่าน!! ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแล้ว!! ผู้บังคับบัญชาสั่งงาน ทางวาจา ไลน์ โทรศัพท์ ฯลฯ ถือเป็นคำสั่งโดยชอบ!!

สิทธิ์และประเภท ในการลา ของข้าราชการครู ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน

สิทธิ์และประเภท ในการลา ของข้าราชการครู ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สิทธิ์และประเภท ในการลา ของข้าราชการครู ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน

แบบประเมิน ผลการปฏิบัติงาน เลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครููฯ แบบใหม่ 4 ด้าน (ไฟล์word)…

แบบประเมิน ผลการปฏิบัติงาน เลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครููฯ แบบใหม่ 4 ด้าน (ไฟล์word) (ใช้เลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ) แบบประเมิน ผลการปฏิบัติงาน เลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการครููฯ แบบใหม่ 4 ด้าน (ไฟล์word) (ใช้เลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ)

ดาวน์โหลดที่นี่! เอกสารธุรการประจำชั้น (ไฟล์word ปรับปรุงได้)

ดาวน์โหลดที่นี่! เอกสารธุรการประจำชั้น (ไฟล์word ปรับปรุงได้) ดาวน์โหลดที่นี่! เอกสารธุรการประจำชั้น (ไฟล์word ปรับปรุงได้)

Advertisement

การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562…

การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)

ข้าราชการอ่านด่วน!! พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ…

ข้าราชการอ่านด่วน!! พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ที่ข้าราชการต้องประพฤติปฎฺิบัติ