Take a fresh look at your lifestyle.

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ.…

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2561 บัญชีครูผู้ช่วย 2561 ครูผู้ช่วย เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย

ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป…

ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

สพฐ.ประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2561 แล้ว

สพฐ.ประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2561 แล้ว ผลสอบ NT ผลสอบ รายโรงเรียน รายบุคคล NT ปีการศึกษา 2561 สพฐ.ประกาศผล NT ป.3 ปีการศึกษา 2561 แล้ว ผลสอบ NT ผลสอบ รายโรงเรียน รายบุคคล NT ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดที่นี่!! คู่มือการดำเนินการอาหารกลางวัน

ดาวน์โหลดที่นี่!! คู่มือการดำเนินการอาหารกลางวัน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้โรงเรียนดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางอาหารอย่างเพียงพอ และครบถ้วน สมวัย…

การประชุมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวปฏิบัติ การเลื่อนเงินเดือนครู กรณี ลาไปศึกษา…

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแนวปฏิบัติในการขออนุมัติ และแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย