Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

กฎหมายครู

ทำอย่างไร? ถึงจะได้เรียน ป.บัณฑิต

15 พฤษภาคม 2558 เรื่องของต้นสังกัด ครูที่อยากจะเข้าสู่โครงการเรียน ป.บัณฑิต ท่านอยากมีรายชื่อในโครงการ ท่านต้องติดต่อต้นสังกัดของท่าน ไม่ใช่ติดต่อคุรุสภา ท่านเป็นครู เรื่องของครูท่านต้องรู้ โดยเฉพาะเรื่องต้นสังกัดของท่าน…

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.…

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2558