Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

กฎหมายครู

กรมบัญชีกลาง เสนอขึ้นเงินเดือนลูกจ้างประจำตามอีก 1.5 แสนคน ใช้งบ2.2หมื่นล.-ขรก.2ล้านเฮ…

กรมบัญชีกลาง เสนอขึ้นเงินเดือนลูกจ้างประจำตามอีก 1.5 แสนคน ใช้งบ2.2หมื่นล.-ขรก.2ล้านเฮ ชงปรับเงินลูกจ้างประจำตาม

Advertisement

ว8/2558 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา…

ว8/2558 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

โอนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ อปท.เพื่อแก้ปัญหาความล้าหลังการศึกษาของไทย โดย ถวิล ไพรสณฑ์

โอนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ อปท.เพื่อแก้ปัญหาความล้าหลังการศึกษาของไทย โดย ถวิล ไพรสณฑ์