Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

กฎหมายครู

สถานี ก.ค.ศ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ต้องทำอย่างไร

สถานี ก.ค.ศ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ต้องทำอย่างไร

กฎ ก.พ. ว่าด้วย การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ รับราชการต่อไป

กฎ ก.พ. ว่าด้วย การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ รับราชการต่อไป

การเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร ตามสิทธิสวัสดิการของข้าราชการ ยังคงเป็นไปตามอัตราเดิมที่กรมบัญชีกลางกำหนด

การเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร ตามสิทธิสวัสดิการของข้าราชการ ยังคงเป็นไปตามอัตราเดิมที่กรมบัญชีกลางกำหนด ข่าวกรมบัญชีกลาง

มาแล้ว!! กรมบัญชีกลางแจงการเบิก ค่าเล่าเรียนบุตร ตามสิทธิข้าราชการ

กรมบัญชีกลางแจงการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิข้าราชการ กรมบัญชีกลางแจงการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามสิทธิสวัสดิการของข้าราชการ ยังคงเป็นไปตามอัตราเดิมที่กรมบัญชีกลางกำหนด

Advertisement

พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการ เกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 (พรก.การศึกษาบุตร)

พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 พรก.การศึกษาบุตร

การประชุมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวปฏิบัติ การเลื่อนเงินเดือนครู กรณี ลาไปศึกษา ฝึกอบรม…

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแนวปฏิบัติในการขออนุมัติ และแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย

คุณครูเตรียมพร้อม!! ก.ค.ศ.จัดทำกรอบแนวทาง การพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูฯ

คุณครูเตรียมพร้อม!! ก.ค.ศ.จัดทำกรอบแนวทาง การพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูฯ