Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ข่าวการศึกษา

ข่าวดี!! ยกเว้นภาษีเงินได้ ในการซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา ตั้งแต่ 1 พ.ค. – 30…

ข่าวดี!! ยกเว้นภาษีเงินได้ ในการซื้อสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาและกีฬา ตั้งแต่ 1 พ.ค. - 30 มิถุนายน 2562

การเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร ตามสิทธิสวัสดิการของข้าราชการ ยังคงเป็นไปตามอัตราเดิมที่กรมบัญชีกลางกำหนด

การเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร ตามสิทธิสวัสดิการของข้าราชการ ยังคงเป็นไปตามอัตราเดิมที่กรมบัญชีกลางกำหนด ข่าวกรมบัญชีกลาง

ข่าวดี!! คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม…

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม จำนวน 9 แห่ง 9 หลักสูตร

คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน

คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 ได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อสร้างรูปแบบและ กระบวนการนิเทศ…

ข่าวดี!! สพฐ.เตรียมเกลี่ย10,000 กว่าอัตรา ให้หน่วยงานในสังกัดที่มีปัญหาขาดแคลนบุคลากร

สพฐ.เตรียมเกลี่ย10,000 กว่าอัตรา ให้หน่วยงานในสังกัดที่มีปัญหาขาดแคลนบุคลากร

สมาคมการศึกษาทางเลือก ยันไม่เห็นด้วยยุบรร.ขนาดเล็ก แนะ สพฐ.ทำวิจัยยุบรร.แล้วคุณภาพดีจริงหรือไม่

สมาคมการศึกษาทางเลือก ยันไม่เห็นด้วยยุบรร.ขนาดเล็ก แนะ สพฐ.ทำวิจัยยุบรร.แล้วคุณภาพดีจริงหรือไม่