Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ข่าวการศึกษา

“สมศ.” สะกิดครูยุคใหม่ต้องเป็น “ไลฟ์โค้ช” พร้อมเผยทักษะ 4 ด้านที่ต้องเติมให้เด็ก

“สมศ.” สะกิดครูยุคใหม่ต้องเป็น “ไลฟ์โค้ช” พร้อมเผยทักษะ 4 ด้านที่ต้องเติมให้เด็ก “สมศ.” สะกิดครูยุคใหม่ต้องเป็น “ไลฟ์โค้ช” พร้อมเผยทักษะ 4 ด้านที่ต้องเติมให้เด็ก

Advertisement

ท่านนายกฯ…ฝากไปถึงครูจบใหม่อย่าสร้างหนี้ครู รู้จักประเมินค่าใช้จ่ายของตนเองด้วย

ท่านนายกฯ...ฝากไปถึงครูจบใหม่อย่าสร้างหนี้ครู รู้จักประเมินค่าใช้จ่ายของตนเองด้วย

การให้กู้ยืม เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สินข้าราชการครู (หนี้ครู) ประจําปี งบประมาณ  พ.ศ.…

การให้กู้ยืม เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สินข้าราชการครู (หนี้ครู) ประจําปี งบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพิ่มวงเงินจาก 3 แสน เป็น 5 แสน !!!