การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สพฐ.
ธอส. ขยายความช่วยเหลือ ลูกหนี้ เงินกู้ ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ขยายระยะเวลาสิ้นสุด 7 มาตรการ ถึง 31 ต.ค. 63 และเปิดลงทะเบียนเพิ่มอีก 3 มาตรการ เริ่ม 1 มิ.ย. 63
การปรับปรุงคุณสมบัติสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา บริหารการศึกษา นิเทศการศึกษา
สำรวจความพร้อมการเรียนทางไกล โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถ เรียนที่บ้านได้
นายกฯเผย เตรียมจัดสรรงบประมาณ ในการติดตาม และเยี่ยมบ้านนักเรียน อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของข้าราชการครู

MOST POPULAR