Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ครู Tips

คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน

คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 ได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อสร้างรูปแบบและ กระบวนการนิเทศ…

ครูลูกเสือ โหลดด่วน!! สำเนาหนังสือ เกมลูกเสือ 234 เกมส์

เมื่อเร็วๆนี้ คุณ Phongboon Hirancharoennon ได้เผยแพร่ สำเนาหนังสือ เกมลูกเสือ 234 เกมส์ ซึ่งเชื่อว่าคุณครูลูกเสือทั้งหลาคงอยากจะมีหนังสือเล่มนี้และนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมอย่างแน่นอนครับ ดาวน์โหลดไฟล์ ขอบคุณที่มาจาก : คุณ…

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยการจัดทำกระดาษตราครุฑและกราฟและกระดาษบันทึกข้อความโดยใช้โปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้จัดทำให้ถูกต้องตามแบบของกระดาษตราครุฑ(แบบที่ 28) และแบบของกระดาษบันทึกข้อความ(แบบที่ 29)…

มาแล้ว!! โปรมแกรม ปพ.5 คำนวณเกรดอัตโนมัติ ใช้ง่าย ไฟล์ Excel

เมื่อเร็วๆนี้คุณครู เอ๊ะ - ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน ได้จัดทำโปรแกรม ปพ.5 เป็นโปรแกรมฟรีที่ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ โดยโปรแกรมดังกล่าวมีคุณสมบัติคือเป็นโปรแกรมรูปแบบ ไฟล์ Excel โดยมีการคำนวณเกรดอัตโนมัติ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ…

เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1…

เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๑ (๑๕ ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๑ (๑๕ ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ (๑๒ ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ (๑๒ ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )