Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

คลังความรู้

รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

คุรุสภายืนยันอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีหมดอายุ 8 ธันวาคม 2562 เสร็จทันตามกำหนด

คุรุสภายืนยันอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีหมดอายุ 8 ธันวาคม 2562 เสร็จทันตามกำหนด

แจกฟรี! เอกสารโครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

แจกฟรี! เอกสารโครงการวิจัยและพัฒนากรอบสมรรถนะหลักผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น

แจกฟรี คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สู่ระดับสากล กระทรวงศึกษาธิการ

แจกฟรี คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สู่ระดับสากล กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement