Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

มุมคุณครู

ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ…

ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.....กำหนดให้โรงเรียนต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการบริหารจัดการ และดำเนินงานอื่นที่มิใช่การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามจำนวนที่จำเป็นและเหมาะสม

ตั้งคณะกรรมการเคลียร์ปัญหา เบี้ยประกัน ช.พ.ค.…

ตั้งคณะกรรมการเคลียร์ปัญหาเบี้ยประกัน ช.พ.ค. พร้อมเปิดเสรีแข่งขัน บริษัทประกัน ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ ต่อข้าราชการครู

สำนักงาน ศาลปกครอง  ขอเชิญรับฟังย้อนหลัง “ อุทาหรณ์คดีปกครอง ”  ในหัวข้อ “สัญญาจ้างเหมาบริการ…

สำนักงาน ศาลปกครอง  ขอเชิญรับฟังย้อนหลัง “ อุทาหรณ์คดีปกครอง ”  ในหัวข้อ "สัญญาจ้างเหมาบริการ  เป็นธรรมไหม ?" 

ศธ.เผยแผนควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ปี พ.ศ.2563-2565 ควบรวม 5,447 โรงเรียน

ศธ.เผยแผนควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ปี พ.ศ.2563-2565 ควบรวม 5,447 โรงเรียน ศธ.เผยแผนควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ปี พ.ศ.2563-2565 ควบรวม 5,447 โรงเรียน

รายงาน  แนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) เอกสาร ดาวน์โหลดฟรี …

รายงาน  แนวทางการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา  ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) เอกสาร ดาวน์โหลดฟรี  สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา (สกศ.)

ก.ค.ศ.จัดประชุม ทบทวนการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สิน ข้าราชการครู

ก.ค.ศ.จัดประชุม ทบทวนการดำเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สิน ข้าราชการครู

Advertisement

อว.จับมือศธ.บูรณาการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 พบว่าตอนนี้มีปัญหาคือครูขาดคุณภาพ การผลิตครูไม่ตรงสาขา…

อว.จับมือศธ.บูรณาการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 พบว่าตอนนี้มีปัญหาคือครูขาดคุณภาพ การผลิตครูไม่ตรงสาขา และ ครูมีจำนวนเกินตำแหน่งที่รองรับ ได้ข้อสรุปว่า การแก้ปัญหาครูต้องแก้ทั้งตัวของครูและสภาพแวดล้อม

ข่าวดี กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 63

ข่าวดี กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 63

ยินดีด้วยครับ ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ยินดีด้วยครับ ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ยินดีด้วยครับ ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะเชี่ยวชาญ