Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

มุมคุณครู

บุตร ที่มีสิทธิ์ เบิก เงินการศึกษาบุตร ตาม  พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร…

บุตร ที่มีสิทธิ์ เบิก เงินการศึกษาบุตร ตาม  พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562

เช็กด่วน!! สพฐ.ประกาศรายชื่อ 87หลักสูตรอบรม ที่คุณครูสามารถ นับชั่วโมงพัฒนาได้ ( ปีงบประมาณ 2562…

เช็กด่วน!! สพฐ.ประกาศรายชื่อ 87 หลักสูตรอบรม ที่คุณ ครู สามารถ นับชั่วโมงพัฒนาได้ ( ปีงบประมาณ 2562 ล่าสุด 28 ต.ค. 62) เช็กด่วน!! สพฐ.ประกาศรายชื่อ 87 หลักสูตรอบรม ที่คุณ ครู สามารถ นับชั่วโมงพัฒนาได้

เช็กกันหน่อย ก.ค.ศ.ได้กำหนด ชั่วโมงสอน ต่อสัปดาห์ ของคุณครู สพฐ. ไว้อย่างไร

เช็กกันหน่อย ก.ค.ศ.ได้กำหนด ชั่วโมงสอน ต่อสัปดาห์ ของคุณครู สพฐ. ไว้อย่างไร ชั่วโมงสอนครู ชั่วโมงสอนของครู ชั่วโมงปฏิบัติงานของครู

เชิญชวนคุณครูแสดงความเห็น ทบทวนเกณฑ์ การย้ายครู จากมีอายุงาน 4 ปี เป็น 2 ปี เช่นเดิม…

เชิญชวนคุณครูแสดงความเห็น ทบทวนเกณฑ์ การย้ายครู จากมีอายุงาน 4 ปี เป็น 2 ปี เช่นเดิม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการหาวิธีแก้ไขในวันที่ 30 ต.ค. 2562

ผลจากคำพิพากษาของ ศาลปกครอง  ให้ กระทรวงศึกษาธิการ หลัง หักเงินเดือน แล้ว ต้องมี เงินคงเหลือ ร้อยละ…

ผลจากคำพิพากษาของ ศาลปกครอง  ให้ กระทรวงศึกษาธิการ หลัง หักเงินเดือน แล้ว ต้องมี เงินคงเหลือ ร้อยละ 30  หลายเขต เริ่มแล้ว อย่างจริงจัง!

Advertisement

12 งานที่ครูต้องเจอ นอกเหนือจากงานสอน…

12 งานที่ครูต้องเจอ นอกเหนือจากงานสอน...งานที่ครูต้องเจอ งานนอกเหนือจากงานสอน งานครู งานอื่นๆของครู งานที่ครูต้องเจอ งานนอกเหนือจากงานสอน

ระบบฐานข้อมูลกลาง สพฐ Big Data สำหรับให้คุณครู กรอกข้อมูล ปิดปรับปรุงชั่วคราว เปิดระบบ 25 ต.ค. 2562

ระบบฐานข้อมูลกลาง สพฐ Big Data สำหรับให้คุณครู สพฐ. กรอกข้อมูล ปิดปรับปรุงชั่วคราว เปิดระบบ 25 ต.ค. 2562