Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

วิทยฐานะครู

สพฐ. รับสมัครข้าราชการ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง…

สพฐ. รับสมัครข้าราชการ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างใน สพฐ.(ส่วนกลาง)

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรม ออนไลน์ หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง…

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง…

ผลการพิจารณาคุณสมบัติฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ (10 พ.ค.62)

ผลการพิจารณาคุณสมบัติฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ (10 พ.ค.62)

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 27 ราย ข้อมูล 19 เม.ย. 62

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 27 ราย ข้อมูล 19 เม.ย. 62

ตัวอย่างการเลื่อน เงินเดือน ร้อยละ ของครู ทุกวิทยฐานะ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 คุณนภัทร อินทรุณ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ ตัวอย่างการเลื่อนเงินเดือนร้อยละของครูทุกวิทยฐานะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ ครูผู้ช่วย​ คศ.1 และคศ.2​ เลื่อนตามฐานคำนวณของช่วงเงินเดือน​…

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ จำนวน 39 ราย…

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ เกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2562…

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ.อนุมัติให้ครู-ผอ. เลื่อนวิทยฐานะเป็นเชี่ยวชาญ จำนวน 10 ราย

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ.อนุมัติให้ครู-ผอ. เลื่อนวิทยฐานะเป็นเชี่ยวชาญ จำนวน 10 ราย (ข้อมูล 4 ก.พ. 62) ดาวน์โหลดไฟล์

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 18 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑…