Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

วิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ content E-learning ป.4 – ม.3 เนื้อหาครบทั้งปีการศึกษา

เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเสนอสื่อการเรียนรู้จากกระทรวงศึกษาธิการ มาให้คุณครูได้นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ต่อไปดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ content E-learning ป.4 - ม.3 เนื้อหาครบทั้งปีการศึกษาเข้าเว็บสื่อการเรียนการสอนระบบ e-learning…