Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

ไม่มีหมวดหมู่

ถ้ามีความจำเป็น คุณครู สามารถลา หรือ มาสาย ได้กี่ครั้ง ถึงจะยังมีสิทธิ์ได้ เลื่อนเงินเดือน

ถ้ามีความจำเป็น คุณครู สามารถลา หรือ มาสาย ได้กี่ครั้ง ถึงจะยังมีสิทธิ์ได้ เลื่อนเงินเดือน ถ้ามีความจำเป็น คุณครู สามารถลา หรือ มาสาย ได้กี่ครั้ง ถึงจะยังมีสิทธิ์ได้ เลื่อนเงินเดือน

ครูโอ๊ะรับข้อเสนอชาวลูกเสือ เตรียมหารือผลิตครูวิชาเอกลูกเสือโดยตรง…

ครูโอ๊ะรับข้อเสนอชาวลูกเสือ เตรียมหารือผลิตครูวิชาเอกลูกเสือโดยตรง พร้อมจัดระบบอบรมครูผู้สอนอย่างเท่าเทียม

Advertisement

ครม. เห็นชอบให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อีก 1 วัน

ครม. เห็นชอบให้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อีก 1 วัน

ครม.รับทราบการพัฒนาระบบการสอบภาค ก.ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับจนท.ของรัฐทุกประเภท

ครม.รับทราบการพัฒนาระบบ การสอบภาค ก.ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับจนท.ของรัฐทุกประเภท