Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

Class 123 เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียน ในยุคดิจิทัล

Class 123 เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียน ในยุคดิจิทัล

Advertisement

สวัสดีค่ะ คุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียน มาฝากคุณครูทุกท่าน ซึ่งก็คือ Class 123 นั่นเองค่ะ

เพิ่มเพื่อน

ซึ่งสามารถช่วยพลักดันให้เกิด “การเรียนรู้แบบร่วมมือ” ได้ด้วยนะคะ

Advertisement

1. การจัดนักเรียนเป็นกลุ่มโดยใช้ Seating Chart จะให้ช่วยนักเรียนแต่ละกลุ่มเห็นได้ชัดว่าคะแนนของแต่ละคนในกลุ่มรวมเป็นคะแนนของกลุ่ม ซึ่งจากหน้า View by Seat ครูสามารถเลือกที่จะให้คะแนนนักเรียนรายบุคคลหรือทั้งกลุ่มได้ และนักเรียนทุกคนจะเข้าใจดีว่าคะแนนของตนมีส่วนช่วยเพิ่มหรือลดคะแนนของกลุ่ม “ความสำเร็จของสมาชิกแต่ละคน คือ ความสำเร็จของกลุ่ม ความสำเร็จของกลุ่ม คือ ความสำเร็จของสมาชิกทุกคน”

2. ใช้ Pick หรือ Wheel Picker ในการสุ่มผู้เรียนในการตอบคำถาม การใช้วิธีการสุ่มทำให้ผู้เรียนทุกคนตื่นตัว และต้องพยายามที่จะช่วยเหลือให้สมาชิกทุกคนเข้าใจในเนื้อหา นักเรียนเก่งจะมีความพยายามในการช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนอ่อนให้เข้าใจมากขึ้น

3. ใช้ Random Match ในการแบ่งบทบาทหน้าที่ให้นักเรียนแบบสุ่ม ซึ่งทำให้ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ ได้ลุ้นว่าในแต่ละกิจกรรมจะได้ทำบทบาทหน้าที่ใด

4. ใช้ Award Multiple ในการบันทึกคะแนนผลการทดสอบรายบุคคล ซึ่งนอกจากจะมีการให้คะแนนตามคุณลักษณะที่กำหนดได้เอง เราสามารถประยุกต์ใช้ในการบันทึกคะแนนสอบ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ซึ่งการวัดผลรายบุคคลจะกระตุ้นให้นักเรียนแต่ละคนต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการรับความรู้จากผู้สอนและเพื่อน เพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่ดีซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จของกลุ่ม

5. ใช้ Class Goal Tracker ในการให้รางวัลความสำเร็จของห้อง ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะมีการแข่งขันกันในระดับกลุ่มแล้ว คะแนนของแต่ละกลุ่มยังรวมกันเป็นคะแนนระดับห้องเรียน เมื่อได้ถึงตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้นักเรียนทุกคนจะได้รับรางวัล การมีเป้าหมายระดับห้องจะช่วยให้นักเรียนพึ่งพาอาศัยกันระหว่างกลุ่มด้วยซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนช่วยเหลือพึ่งพากันไม่เพียงแต่แข่งขันเพื่อเอาชนะ

ไปดูตัวอย่างการใช้งานจากภาพด้านล่างได้เลยค่ะ

 

Class 123 เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียน ในยุคดิจิทัล
Class 123 เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียน ในยุคดิจิทัล
Class 123 เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียน ในยุคดิจิทัล
Class 123 เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียน ในยุคดิจิทัล

Advertisement

Class 123 เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียน ในยุคดิจิทัล
Class 123 เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียน ในยุคดิจิทัล
Class 123 เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียน ในยุคดิจิทัล
Class 123 เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียน ในยุคดิจิทัล
Class 123 เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียน ในยุคดิจิทัล
Class 123 เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียน ในยุคดิจิทัล
Class 123 เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียน ในยุคดิจิทัล
Class 123 เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียน ในยุคดิจิทัล
Class 123 เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียน ในยุคดิจิทัล
Class 123 เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียน ในยุคดิจิทัล
Class 123 เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียน ในยุคดิจิทัล
Class 123 เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียน ในยุคดิจิทัล
Class 123 เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียน ในยุคดิจิทัล
Class 123 เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียน ในยุคดิจิทัล
Class 123 เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียน ในยุคดิจิทัล
Class 123 เครื่องมือบริหารจัดการชั้นเรียน ในยุคดิจิทัล

ครูอัพเดตดอทคอมต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา และ insku พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอนเป็นอย่างสูงนะคะ

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative  : เว็บKRUKAODOTCOM
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย
You might also like