dmc 2565 รอบที่ 2 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ภาคเรียนที่ 2 ปิดระบบ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2565

1860

 

Advertisement

dmc 2565 รอบที่ 2 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ภาคเรียนที่ 2 ปิดระบบ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2565

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ภาคเรียนที่ 2 ยืนยัน ระบบ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2565 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) หรือ DMC คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคนที่มีตัวตนในโรงเรียนจริง เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เท่านั้น ไม่รวมโรงเรียนสังกัดอื่น อาทิ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัด อปท. โรงเรียนตชด. เป็นต้น DMC จึงเป็นฐานข้อมูลพื้นฐานสำคัญ ที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบสารสนเทศอื่นของ สพฐ. ได้แก่ โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMIS) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) และระบบอื่นของสพฐ. อาทิ ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) ระบบติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามนโยบาย (e-MES) ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-Budget) เป็นต้น ทั้งนี้ ใน 1 ปีการศึกษาจะมีการจัดเก็บข้อมูล DMC จำแนก 3 ระยะ ดังนี้
1) ภาคเรียนที่ 1 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 มิถุนายน)
2) ภาคเรียนที่ 2 (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนในโรงเรียนในวันที่ 10 พฤศจิกายน)
3) สิ้นปีการศึกษา (ข้อมูลนักเรียนที่มีตัวตนจริง และ เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 2)

ความสำคัญของระบบ DMC เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ใช้จำนวนนักเรียนและขนาดโรงเรียน จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนนักเรียน
2. ใช้เป็นฐานข้อมูลส่งต่อไปยังระบบอื่น
3. ใช้จำนวนนักเรียน จำแนกขนาดสถานศึกษา ดังนี้
3.1 โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา)
3.2 โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 121 – 600 คน)
3.3 โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601 – 1500 คน)
3.4 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนตั้งแต่ 1501 คนขึ้นไป)

WEBSITE DMC 2565 >>>https://portal.bopp-obec.info/obec65/<<<

Advertisement

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ ระบบdmc 2565 คลิกที่นี่

ปฏิทินจัดทำข้อมูล DMC2565 คลิกที่นี่

เรื่องน่าอ่าน >> DMC65 เปิดระบบให้จัดทำข้อมูล ต้น-ปลายปีการศึกษา 2564 เปิดแล้ว ระบบDMC 2565

dmc2565 เปิดระบบdmc ให้บันทึกข้อมูลแล้ว ลิงก์เข้าระบบ dmc2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/