อบรมออนไลน์ ฟรี ความรู้พื้นฐาน Google Applications มีเกียรติบัตร จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

6688

Google Apps คือ แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Google เพื่อให้บริการทางด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร ซึ่งได้มีการรวมแอปพลิเคชัน ต่างๆ ที่ถือว่ามีความจำเป็นต่อองค์กรในปัจจุบัน

เช่น

  • Gmail
  • Google Talk
  • Google Calendar
  • Google Documents เป็นต้น

Google Apps for Education คืออะไร?

หลายท่านคงจะรู้จักและเคยใช้งาน Google Apps กันแล้ว ซึ่งบริการ Google Apps นี้เป็นที่นิยมมาก
ในระดับองค์กร และล่าสุด Google ประเทศไทย ได้เริ่มให้บริการ Google Apps ส าหรับการศึกษาแล้วมีชื่อ
ว่า Google Apps for Education หรือ Google Apps สำหรับการศึกษา

Google Apps for Education เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ผ่าน Google Apps เช่น
Mail, Calendar, Docs, Drive, Site ฯลฯ เพื่อการสื่อสารกัน

 

เข้าศึกษาคู่มือการใช้ Google Apps

 

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์

 

ตัวอย่างเกียรติบัตร