อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Drive

4875

หลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Drive (Online Data Management Course with Google Drive)

คำอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลบนระบบออนไลน์ การเข้าใช้งานข้อมูลและทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ การกำหนดการใช้งานร่วมกันกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 47 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google Drive ได้

2. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการไฟล์ข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างเหมาะสม

3. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

อ่านโครงสร้างรายวิชา

 

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เข้าเรียน/อบรม หลักสูตรนี้

 

อ่านวิธีสมัครเรียน/อบรมทั้งหมด