Home Room โฮมใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมเรียนรู้ กับหัวข้อ Home Room โฮมใจ วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.

303

Home Room โฮมใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมเรียนรู้ กับหัวข้อ Home Room โฮมใจ วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.

Home Room โฮมใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมเรียนรู้ กับหัวข้อ Home Room โฮมใจ วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Home Room โฮมใจ ลงทะเบียน เข้าร่วมเรียนรู้ กับหัวข้อ Home Room โฮมใจ วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมเรียนรู้ กับหัวข้อ Home Room โฮมใจ วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น. โฮมรูมอย่างไร เพื่อให้นักเรียนมั่นใจ ในการเรียนการสอน การแก้ปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งช่วยแนะนำ แนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริม ต่อยอด นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ พร้อม บอกเล่าประสบการณ์การโฮมรูม สู่เพื่อนครู เพื่อฟื้นฟู ผู้เรียน เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom

เพิ่มเพื่อน

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมเรียนรู้คลิกที่นี่ 

Home Room โฮมใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมเรียนรู้ กับหัวข้อ Home Room โฮมใจ วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Home Room โฮมใจ ลงทะเบียน เข้าร่วมเรียนรู้ กับหัวข้อ Home Room โฮมใจ วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.

โฮมรูมอย่างไร เพื่อให้นักเรียนมั่นใจ ในการเรียนการสอน การแก้ปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งช่วยแนะนำ แนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริม ต่อยอด นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ พร้อม บอกเล่าประสบการณ์การโฮมรูม สู่เพื่อนครู เพื่อฟื้นฟู ผู้เรียน เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.

ลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมเรียนรู้คลิกที่นี่ 

ขอบคุณเนื้อหาจาก Starfish Academy

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู กคศ.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ เพื่อให้สถานศึกษามีอัตรากำลังที่เหมาะสม