สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
เช็กด่วน!! คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 แห่ง 41 หลักสูตร
เช็กด่วน!! คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 แห่ง 41 หลักสูตร

Advertisement

เช็กด่วน!! คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 แห่ง 41 หลักสูตร

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-10-19 เปิดอ่านแล้ว : 19822 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

เช็กด่วน!! คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 แห่ง 41 หลักสูตร

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ คุรุสภารับรอง จำนวน ๔๐ แห่ง ๔๑ หลักสูตร โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้ เงื่อนไขการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต ๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด

ที่ สถาบัน ชื่อหลักสูตร จำนวนนักศึกษาที่ได้รับอนุญาต (คน)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ๙๐
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๖๐
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ๖๐
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘๐
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๘๐
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แบ่งเป็น – โครงการสมเด็จพระเทพฯ จำนวน ๑๐๕ คน – นักศึกษาภายนอกโครงการฯ จำนวน ๗๕ คน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน ๑๘๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗ ๑๘๐
๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗) ๑๘๐
๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๑๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) ๑๘๐
๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๒๐
๑๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๑๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๕๐
๑๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๒๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗ ๑๘๐
๒๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ๙๐
๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗) ๑๘๐
๒๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๒๕ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี อีสเทิร์น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘) ๑๒๐
๒๖ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๖๐
๒๗ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๕๐
๒๘ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๒๐
๒๙ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๒๐
๓๐ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘๐
๓๑ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๓๒ วิทยาลัยเชียงราย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๓๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๒๐
๓๔ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) ๑๘๐
๓๕ วิทยาลัยสันตพล หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๓๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๒๐
๓๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๒๐
๓๘ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๖๐
๓๙ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ๙๐
๔๐ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ๑๒๐
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ๖๐

ที่มา : ประชาสัมพันธ์คุรุสภา

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากการเลื่อนเงินเดือน ด้วยระบบร้อยละ

ความเหลื่อมล้ำที่เกิดจากการเลื่อนเงินเดือน ด้วยระบบร้อยละ..(4821)

คุณครูเช็กด่วน!! 44 หลักสูตรอบรมของ สพฐ. ที่ ก.ค.ศ.ให้นับชั่วโมงพัฒนาได้

คุณครูเช็กด่วน!! 44 หลักสูตรอบรมของ สพฐ. ที่ ก.ค.ศ.ให้นับชั่วโมงพัฒนาได้ ..(9791)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐาน..(7143)

ข่าวดี!! ศธ.มอบสพฐ.จัดทำปฏิทินการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ช่วงต้นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมและเมษายน

ข่าวดี!! ศธ.มอบสพฐ.จัดทำปฏิทินการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ช่วงต้นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมและเมษายน..(8600)

การแก้ไข้หลักสูตร การคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การแก้ไข้หลักสูตร การคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น..(2961)

มาแล้ว!! ร่างกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2562

มาแล้ว!! ร่างกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2562..(23624)

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการหักเงินเดือน/ค่าจ้างประจำของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งการหักเงินเดือน/ค่าจ้างประจำของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกอง..(3199)

พบพิรุธ ค่าตอบแทน โครงการเงินกู้ ช.พ.ค.ถูกใช้ผิดประเภท

พบพิรุธ ค่าตอบแทน โครงการเงินกู้ ช.พ.ค.ถูกใช้ผิดประเภท..(4887)

ข่าวดี!!

ข่าวดี!! "หมอธี" มอบ สพฐ.ทำปฎิทินบรรจุครู ..(9278)

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึก..(7349)


Tags
เช็กด่วน!!
คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ปีการศึกษา
2561
จำนวน
40
แห่ง
41
หลักสูตร
MBA
IELTS
chulatutor