สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งอนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทย์-คณิต พร้อมจัดสรรบประมาณสำหรับจ้างบุคลากรวิทย์-คณิต
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งอนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทย์-คณิต พร้อมจัดสรรบประมาณสำหรับจ้างบุคลากรวิทย์-คณิต

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งอนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทย์-คณิต พร้อมจัดสรรบประมาณสำหรับจ้างบุคลากรวิทย์-คณิต

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-11-21 เปิดอ่านแล้ว : 17265 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งอนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทย์-คณิต พร้อมจัดสรรบประมาณสำหรับจ้างบุคลากรวิทย์-คณิต

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ศธ 04010/ว4314 เรื่องอนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากร วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ครั้งที่ 1 โดยมีรายละเอียดในหนังสือดังนี้

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. บัญชีจัดสรรและรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 1 ฉบับ

2. รายชื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลจํานวน 1 ฉบับ

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด กลางและเล็ก ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมอบให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีความขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามประกาศ เรื่อง แนวทางการดําเนินการคัดเลือกโรงเรียนเข้ารับการจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 3 (ปีงบประมาณ 2562 – 2564 ส่ง ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดําเนินการภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ซึ่งขณะนี้ได้มีสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาได้รายงานผลมาแล้ว จํานวน 162 เขต และยังไม่รายงานผลจํานวน 21 เขต รายละเอียดดัง สิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เห็นชอบและอนุมัติรายชื่อโรงเรียนและ บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 ครั้งที่ 1 จํานวน 162 เขต พร้อมทั้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2512 เพื่อเป็น ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อัตราเดือนละ 15,000 บาท พร้อมเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม 5 เปอร์เซ็นต์ ของเงินเดือน เป็นระยะเวลา 5 เดือน (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562) ตามแผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นสําหรับโรงเรียนปกติ กิจกรรมรอง ครูคลังสมอง (โครงการครูคลังสมอง) งบดําเนินงาน จึงขอให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบดําเนินการทําสัญญาจ้างเหมาและส่งมอบบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติ หน้าที่ในโรงเรียนตามรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติโดยเร่งด่วนต่อไป สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ ยังไม่ได้รายงานผลการคัดเลือกโรงเรียนรอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 – 2564 จํานวน 21 เขต ให้รีบรายงานผลการ คัดเลือกโรงเรียนและรายชื่อบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะบรรจุในโรงเรียนที่คัดเลือกใหม่ให้สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ โดยด่วนที่สุด

Advertisement

อนึ่ง การจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการยกระดับคุณภาพ การศึกษาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ ตามสาขาที่บรรจุในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายนั้น ปัจจุบันได้มีผู้ร้องเรียนว่า โรงเรียนได้มอบหมายให้บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปปฏิบัติหน้าที่หลักอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภารกิจการยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ เช่น

ทําหน้าที่ธุรการ หรือสอนรายวิชาอื่น ๆ สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านได้กําชับกํากับและติดตามการมอบหมายงานของ โรงเรียนในโครงการให้ดําเนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยบุคลากรวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ต้องปฏิบัติหน้าที่การยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ตามสาขาที่บรรจุไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดําเนินการโดยเร่งด่วนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งอนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทย์-คณิต พร้อมจัดสรรบประมาณสำหรับจ้างบุคลากรวิทย์-คณิต ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งอนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทย์-คณิต พร้อมจัดสรรบประมาณสำหรับจ้างบุคลากรวิทย์-คณิต

ดาวน์โหลดไฟล์ (สพป.)

หนังสือนำส่ง รายชื่อครู ปี 2562 รายชื่อเขตที่รายงานข้อมูลไม่ครบ บัญชีจัดสรรฯ คณะกรรมการกำกับติดตาม

ดาวน์โหลดไฟล์ (สพม.)

หนังสือนำส่ง รายชื่อครู ปี 2562 รายชื่อเขตที่รายงานข้อมูลไม่ครบ บัญชีจัดสรรฯ คณะกรรมการกำกับติดตาม

สำนักวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้..(6570)

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน..(7576)

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา ..(5059)

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!..(14491)

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ..(3687)

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562..(4179)

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62)

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62) ..(7644)

เช็กด่วน!! ประกาศอย่างเป็นทางการ!! ท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

เช็กด่วน!! ประกาศอย่างเป็นทางการ!! ท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพ..(11777)

เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ “ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา” โดยไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

เช็กที่นี่!! รายชื่อ 98 สาขาวิชาเอก ที่ สอศ. อนุมัติให้เปิดสอบ “ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา” โดยไม่ต้องมีใบ..(12368)

ข่าวดี!! สอบครูอาชีวะ ปี 2562 ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 98 สาขา

ข่าวดี!! สอบครูอาชีวะ ปี 2562 ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 98 สาขา..(31486)


Tags
ด่วนที่สุด!!
สพฐ.แจ้งอนุมัติรายชื่อโรงเรียนและบุคลากรวิทย์-คณิต
พร้อมจัดสรรบประมาณสำหรับจ้างบุคลากรวิทย์-คณิต
MBA
IELTS
chulatutor