สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
เช็กที่นี่!! คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
เช็กที่นี่!! คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

Advertisement

เช็กที่นี่!! คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-11-29 เปิดอ่านแล้ว : 18771 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

เช็กที่นี่!! คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

สวัสดีครับครับ หลังจากที่ประชุมก.ค.ศ. ได้มีมติให้ปรับคุณหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ที่จะมีการคัดเลือกโดยใช้วิธีการอื่นๆที่นอกเหนือจากการสอบแข่งขันเพียงอย่างเดียว และ อาจเปิดโอกาสให้กับครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ ที่มีอายุมาก (ไม่ทราบว่าอายุตัวหรือายุงาน โปรดรอความชัดเจนอีกครั้ง) ให้สามารถมีโอกาสบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้มากขึ้นครับ

โดยในการประชุม ก.ค.ศ. มีมติให้ให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จากข้อความข้างต้นไม่ได้ระบุให้มีการปรับปรุงคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ เว็บไซต์ครูอัพเดตจึงขอนำคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ซึ่งอ้างอิงจากประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2560 มาให้ทุกท่านได้ตรวจสอบเพื่อเตรียมพร้อมและตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองแบบคร่าวๆ ดังนี้ครับ

1. ต้องเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ครูสอนศาสนาอิสลามหรือ วิทยากรอิสลาม พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของ สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ตามคําสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยต้องมีภาระงานการสอนตามประกาศรับสมัคร  ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอํานาจอนุมัติให้สําเร็จ การศึกษาแล้ว

* เงินรายได้ของสถานศึกษา หมายความว่า เงินบริจาค ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทนจากการให้บริการ การลงทุน การใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยมีการนําเข้าระบบบัญชีของ สถานศึกษาและนําไปใช้จ่ายตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกําหนด หรือเงินรายได้อื่นตามกฎหมายหรือ ระเบียบว่าด้วยการนั้น

2. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

มาตรา 30 ระบุคุณสมบัติผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองและระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ครองเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.

(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความคิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความลหุโทษ

(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจารัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

Advertisement

(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

3. มีวุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า และเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วย ในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

3.1 กรณีเรียนจบมาเป็นเอกคู่ เช่น คณิต-เคมี ให้เลือกสมัครเพียงสาขาวิชาเดียวครับ

3.2 กรณีผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย มีวุฒิไม่ตรงตามคุณวุฒิและสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร ให้นับจากหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transeipt ทั้งหมดดังนี้ ครับ

      1) ถ้าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชา นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

      2) ถ้าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษา เนื้อหาวิชานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน

10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560)

 

4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ

5. มีภาระงานการสอนคือต้องมีตารางสอนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมงหรือ 5 คาบต่อสัปดาห์ 

6. ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช 

7. ไม่เป็นโรคที่กําหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549

เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมเชื่อว่าอีกไม่นาน สพฐ. คงจะออกปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย กรณี พิเศษ ปี 2562 อย่างแน่นอนครับ

เตรียมตัวให้พร้อมนะครับ

หมายเหตุ : คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบอ้างอิงจะประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ พ.ศ. 2560 และ ข่าว กระทรวงศึกษาธิการ ข่าวที่ 453/2561 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักการ ปรับปรุงหลักเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษและข่าวไทยพีบีเอส 29 พฤศจิกายน 2561

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ครูโซ่ลาออกจากราชการ

ครูโซ่ลาออกจากราชการ "ผมอยากเป็นครูที่สามารถไปสอนได้ทุกๆที่"..(22004)

ก.พ. เชิญชวนข้าราชการ ทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

ก.พ. เชิญชวนข้าราชการ ทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึ..(7770)

ข้อเสนอแนะของประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีการยุบ-เลิกโรงเรียนขนาดเล็ก โดย

ข้อเสนอแนะของประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีการยุบ-เลิกโรงเรียนขนาดเล็ก โดย "รศ.เอกชัย กี่ส..(9303)

การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)

การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)..(10340)

ครูหนุ่มวอนทบทวน!! ยุบโรงเรียนเล็ก ชี้ควรลงพื้นที่ตรวจคุณภาพก่อน

ครูหนุ่มวอนทบทวน!! ยุบโรงเรียนเล็ก ชี้ควรลงพื้นที่ตรวจคุณภาพก่อน ..(5644)

เริ่มแล้ว!! ยุบโรงเรียนขนาดเล็กในขอนแก่น มีนร. 18 คน ครูอีก 1 คน

เริ่มแล้ว!! ยุบโรงเรียนขนาดเล็กในขอนแก่น มีนร. 18 คน ครูอีก 1 คน..(7364)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3346 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ. รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้อมูลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3346 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ. รายงานข้อมูลการบรรจุแล..(5808)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 61 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 61 ราย ..(13881)

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบา..(7086)

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญก..(13106)


Tags
เช็กที่นี่!!
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ
ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
MBA
IELTS
chulatutor