สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งชะลอการสรรหา พนักงานราชการ รายใหม่
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งชะลอการสรรหา พนักงานราชการ รายใหม่

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งชะลอการสรรหา พนักงานราชการ รายใหม่

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-02-01 เปิดอ่านแล้ว : 4490 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งชะลอการสรรหา พนักงานราชการ รายใหม่

เมื่อเร็วๆนี้ สพฐ.ได้มีหนังสือแจ้งเรื่องให้รายงานข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ ปี พ.ศ. 2562 และชะลอการสรรหาพนักงานราชการรายใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่องการจ้างพนักงานราชการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒๒ และชะลอการสรรหาพนักงานราชการรายใหม่

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง ๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๗๔๔ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๒. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ ๐๔๐๐/ว๗๗๕๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานข้อมูลรายละเอียดการจ้างพนักงานราชการ จํานวน ๑ ชุด

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) ครั้งที่ ๒ ความแจ้งแล้วนั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรวจสอบข้อมูลงบประมาณแล้ว พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทน พนักงานราชการไม่เพียงพอสําหรับการจ้างพนักงานราชการตามกรอบอัตรากําลังที่สํานักพัฒนาระบบบริหาร งานบุคคลและนิติการ แจ้ง ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเห็นควรให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ ดังนี้

Advertisement

๑. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ชะลอการจ้างพนักงานราชการรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป และหากภายหลังมีอัตราพนักงานราชการว่างลงทุกกรณี ให้ชะลอการสรรหา และทําสัญญาจ้างไว้ก่อน

๒. หากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใด ได้ดําเนินการจ้างหรืออยู่ระหว่างดําเนินการสรรหา เพื่อจ้างพนักงานราชการรายใหม่ (มีประกาศสรรหาก่อนวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒) ให้ดําเนินการ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมส่งรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยให้สําเนาเอกสาร ประกาศสรรหาและสัญญาจ้าง เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณให้ต่อไป

๓. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต รายงานข้อมูลรายละเอียดพนักงานราชการทั้งหมด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยส่งรายละเอียดให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบ File Excel มาที่ E-mail : [email protected] ภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

หนังสือแจ้งเขต 04006/ว512

แบบรายงาน

ที่มา :

สนผ.สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
คลายปม! ให้ข้าราชการเกษียณเมื่ออายุ 63 เริ่มแล้วหรือยัง?

คลายปม! ให้ข้าราชการเกษียณเมื่ออายุ 63 เริ่มแล้วหรือยัง? ..(33167)

เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สิน ข้าราชการครู กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี อ่านรายละเอียดคลิก!!

เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สิน ข้าราชการครู กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อ..(34117)

สำนักงาน ก.ค.ศ. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงาน ก.ค.ศ. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ..(24040)

เช็กที่นี่!! 72 วิชาเอกที่คาดว่าจะเปิดสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สอศ.

เช็กที่นี่!! 72 วิชาเอกที่คาดว่าจะเปิดสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สอศ...(11025)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (18 ก.พ. 62)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยว..(4941)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ จำนวน 36 ราย (15 ก.พ. 62)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยว..(7808)

ข่าวดี!! คปร.เตรียมทบทวนเงื่อนไข การจัดสรรอัตราเกษียณ แก้ปัญหาโรงเรียนขาดครู

ข่าวดี!! คปร.เตรียมทบทวนเงื่อนไข การจัดสรรอัตราเกษียณ แก้ปัญหาโรงเรียนขาดครู..(15968)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ จำนวน 17 ราย (13 ก.พ. 62)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยว..(5084)

มาแล้ว!! แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู แบบใหม่ (ว20/2561) ไฟล์ word

มาแล้ว!! แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู แบบใหม่ (ว20/2561) ไฟล์ word ..(61223)

กรมบัญชีกลาง ยืนยัน การคำนวณ เงินบำนาญ ให้กับผู้รับบำนาญใช้สูตรเดิม

กรมบัญชีกลาง ยืนยัน การคำนวณ เงินบำนาญ ให้กับผู้รับบำนาญใช้สูตรเดิม..(14081)


Tags
ด่วนที่สุด!!
สพฐ.แจ้งชะลอการสรรหา
พนักงานราชการ
รายใหม่
MBA
IELTS
chulatutor