สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
อ่านด่วน!! ก.พ.ชี้แจง เรื่องความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ
อ่านด่วน!! ก.พ.ชี้แจง เรื่องความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ

Advertisement

อ่านด่วน!! ก.พ.ชี้แจง เรื่องความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-02-06 เปิดอ่านแล้ว : 26006 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

อ่านด่วน!! ก.พ.ชี้แจง เรื่องความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2562 สำนักงานก.พ.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ

ตามที่แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมได้กําหนดให้สํานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงาน รับผิดชอบหลักในการดําเนินการขยายอายุเกษียณของข้าราชการนั้น สํานักงาน ก.พ. ได้ศึกษาแนวทางการ ดําเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งจัดการประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการ นําเสนอแนวทางเบื้องต้นตามผลการศึกษาดังกล่าว เสนอคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และต้อง จัดทําการศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยที่ผ่านมาได้ดําเนินการ ดังนี้

(๑) จัดประชุมหารือร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ อาทิ ทหาร ตํารวจ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อ หารือแนวทางดําเนินการขยายอายุเกษียณของข้าราชการ โดยมีผู้แทนหน่วยงานและองค์กรกลาง บริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมจํานวน ๑๖ หน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับแนวทางการขยายอายุเกษียณตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ และมีความพร้อมในการดําเนินการ ร่วมกันต่อไป อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียด

(๒) จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุ ตามลักษณะงาน จากข้าราชการในสายงานต่าง ๆ จํานวน ๕ ครั้ง โดยดําเนินการแล้ว ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และจะมีการดําเนินการอีก ๒ ครั้ง ในวันที่ ๗ และวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งจะได้นําผลการสัมมนา ดังกล่าวประกอบการพิจารณาปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการด้วย

(๓) ศึกษารายละเอียดของแนวทางดําเนินการ อาทิ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายอายุเกษียณ การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการและ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายอายุเกษียณ เป็นต้น

Advertisement

จึงขอให้ทุกฝ่ายติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการจากช่องทางการประชาสัมพันธ์ ที่เป็นทางการของสํานักงาน ก.พ. เพื่อมิให้เกิดความสับสน ซึ่งเมื่อผลการพิจารณาถึงที่สุดเป็นประการใดแล้ว จะได้นําเรียนเพื่อทราบโดยทั่วกันต่อไป

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

อ่านด่วน!! ก.พ.ชี้แจง เรื่องความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ

อ่านด่วน!! ก.พ.ชี้แจง เรื่องความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ

อ่านด่วน!! ก.พ.ชี้แจง เรื่องความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.พ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
คลายปม! ให้ข้าราชการเกษียณเมื่ออายุ 63 เริ่มแล้วหรือยัง?

คลายปม! ให้ข้าราชการเกษียณเมื่ออายุ 63 เริ่มแล้วหรือยัง? ..(33105)

เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สิน ข้าราชการครู กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี อ่านรายละเอียดคลิก!!

เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สิน ข้าราชการครู กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อ..(34066)

สำนักงาน ก.ค.ศ. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงาน ก.ค.ศ. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ..(24009)

เช็กที่นี่!! 72 วิชาเอกที่คาดว่าจะเปิดสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สอศ.

เช็กที่นี่!! 72 วิชาเอกที่คาดว่าจะเปิดสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สอศ...(11020)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (18 ก.พ. 62)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยว..(4939)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ จำนวน 36 ราย (15 ก.พ. 62)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยว..(7807)

ข่าวดี!! คปร.เตรียมทบทวนเงื่อนไข การจัดสรรอัตราเกษียณ แก้ปัญหาโรงเรียนขาดครู

ข่าวดี!! คปร.เตรียมทบทวนเงื่อนไข การจัดสรรอัตราเกษียณ แก้ปัญหาโรงเรียนขาดครู..(15968)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ จำนวน 17 ราย (13 ก.พ. 62)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยว..(5083)

มาแล้ว!! แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู แบบใหม่ (ว20/2561) ไฟล์ word

มาแล้ว!! แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู แบบใหม่ (ว20/2561) ไฟล์ word ..(61179)

กรมบัญชีกลาง ยืนยัน การคำนวณ เงินบำนาญ ให้กับผู้รับบำนาญใช้สูตรเดิม

กรมบัญชีกลาง ยืนยัน การคำนวณ เงินบำนาญ ให้กับผู้รับบำนาญใช้สูตรเดิม..(14077)


Tags
อ่านด่วน!!
ก.พ.ชี้แจง
เรื่องความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ
MBA
IELTS
chulatutor