สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
อ่านด่วน!! ก.พ.ชี้แจง เรื่องความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ
อ่านด่วน!! ก.พ.ชี้แจง เรื่องความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ

Advertisement

อ่านด่วน!! ก.พ.ชี้แจง เรื่องความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-02-06 เปิดอ่านแล้ว : 27400 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

อ่านด่วน!! ก.พ.ชี้แจง เรื่องความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2562 สำนักงานก.พ.ได้ชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ

ตามที่แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมได้กําหนดให้สํานักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงาน รับผิดชอบหลักในการดําเนินการขยายอายุเกษียณของข้าราชการนั้น สํานักงาน ก.พ. ได้ศึกษาแนวทางการ ดําเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งจัดการประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการ นําเสนอแนวทางเบื้องต้นตามผลการศึกษาดังกล่าว เสนอคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และต้อง จัดทําการศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยที่ผ่านมาได้ดําเนินการ ดังนี้

(๑) จัดประชุมหารือร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ อาทิ ทหาร ตํารวจ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อ หารือแนวทางดําเนินการขยายอายุเกษียณของข้าราชการ โดยมีผู้แทนหน่วยงานและองค์กรกลาง บริหารงานบุคคลของข้าราชการประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมจํานวน ๑๖ หน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับแนวทางการขยายอายุเกษียณตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ และมีความพร้อมในการดําเนินการ ร่วมกันต่อไป อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียด

(๒) จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุ ตามลักษณะงาน จากข้าราชการในสายงานต่าง ๆ จํานวน ๕ ครั้ง โดยดําเนินการแล้ว ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และจะมีการดําเนินการอีก ๒ ครั้ง ในวันที่ ๗ และวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งจะได้นําผลการสัมมนา ดังกล่าวประกอบการพิจารณาปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการด้วย

(๓) ศึกษารายละเอียดของแนวทางดําเนินการ อาทิ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายอายุเกษียณ การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการและ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายอายุเกษียณ เป็นต้น

Advertisement

จึงขอให้ทุกฝ่ายติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการจากช่องทางการประชาสัมพันธ์ ที่เป็นทางการของสํานักงาน ก.พ. เพื่อมิให้เกิดความสับสน ซึ่งเมื่อผลการพิจารณาถึงที่สุดเป็นประการใดแล้ว จะได้นําเรียนเพื่อทราบโดยทั่วกันต่อไป

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

อ่านด่วน!! ก.พ.ชี้แจง เรื่องความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ

อ่านด่วน!! ก.พ.ชี้แจง เรื่องความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ

อ่านด่วน!! ก.พ.ชี้แจง เรื่องความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.พ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561

ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561 ..(1345)

แต่งตั้ง

แต่งตั้ง "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ" ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)..(431)

เช็กที่นี่!! ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

เช็กที่นี่!! ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศ..(1193)

ด่วน!! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๔ ราย

ด่วน!! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ จำน..(11188)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หนังสือ

ดาวน์โหลดที่นี่!! หนังสือ "วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู" เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช..(2675)

ข้าราชการอ่านด่วน!! พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ที่ข้าราชการต้องประพฤติปฎฺิบัติ

ข้าราชการอ่านด่วน!! พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ที่ข้าราชการ..(20751)

ข่าวดี!! มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ม.6-ป.เอก เงินเดือน 11,300 - 31,500 บาท สมัคร 19 เม.ย. - 31 พ.ค. 2562

ข่าวดี!! มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ม.6..(3877)

สสวท.รับสมัครครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าอบรมและคัดเลือกเป็นวิทยากรแกนนำ สสวท.

สสวท.รับสมัครครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าอบรมและคัดเลือกเป็นวิทยากรแกนนำ สสวท. ..(5570)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒..(6102)

อาชีวะจ่อขยับปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 คาดประกาศไม่ทันเดือนเม.ย.

อาชีวะจ่อขยับปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 คาดประกาศไม่ทันเดือนเม.ย. ..(5228)


Tags
อ่านด่วน!!
ก.พ.ชี้แจง
เรื่องความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ
MBA
IELTS
chulatutor