สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ศธ.เตรียมอุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนเอกชน ปีละ 4,400 ล้านบาท เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ
ศธ.เตรียมอุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนเอกชน ปีละ 4,400 ล้านบาท เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ

Advertisement

ศธ.เตรียมอุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนเอกชน ปีละ 4,400 ล้านบาท เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-03-09 เปิดอ่านแล้ว : 6455 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ศธ.เตรียมอุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียนเอกชน ปีละ 4,400 ล้านบาท เพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมศึกษาเอกชน (สช.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบการแก้ไขระเบียบและประกาศต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนที่มีความคล่องตัว ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วย รางวัลพระราชทานแก่โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง สช. ได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ และมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยมีสาระสำคัญของการปรับปรุงแก้ไข อาทิ คำนิยามของโรงเรียน ครู และนักเรียน, องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินในระดับจังหวัด และระดับภาค ตลอดจนจำนวนรางวัลพระราชทาน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขประกาศและระเบียบการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ประกอบด้วย ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...., ร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. .... อาทิ การเพิ่มเติมผู้ประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง การปรับปรุงการกำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหาร เป็นต้น

ในส่วนของการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ที่ประชุมได้รับทราบการทบทวนแนวทางการดำเนินโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน โดยได้นำความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการจะเสริมสร้างโอกาสให้เด็กไทยได้เข้าถึงอาหารและโภชนาการที่มีคุณภาพ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมนำข้อสังเกตเกี่ยวกับความชัดเจนของกลุ่มเป้าหมายและภารกิจของหน่วยงาน มาปรับลดความซ้ำซ้อนและภาระงบประมาณ ดังนั้น สช.จึงได้เสนอเรื่อง “การอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคลระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา” ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป เพิ่มเติมอีกจำนวน 1,119,142 คน เป็นเงินงบประมาณ 4,476,568,000 บาทต่อปี พร้อมจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 9 คณะ ได้แก่

1) คณะอนุกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนฝ่ายกฎหมาย โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นที่ปรึกษา, นายศิลปะชัย หอมทรัพย์ เป็นประธานอนุกรรมการ และมีหัวหน้ากลุ่มนิติการ เป็นเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะด้านกฎหมายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พิจารณาร่างกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติ ตลอดจนวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการโรงเรียนเอกชน

2) คณะอนุกรรมการการพัฒนาและทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ และนายชลำ อรรถธรรม เป็นที่ปรึกษา, นางสาวพรพิมล เจริญ เป็นประธานอนุกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มนิติการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่วิเคราะห์ระเบียบและกฎหมายที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงและกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการ, พัฒนาและทบทวนความเหมาะสมของระเบียบและกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ตลอดจนแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณา

3) คณะอนุกรรมการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นที่ปรึกษา, นายพิพัตน์ เสนาพิทักษ์กุล เป็นประธานอนุกรรมการ และนางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ เป็นเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง เสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการส่งเสริมสถานศึกษา การกำหนดมาตรการช่วยเหลือ และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเอกชน ตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษา สื่อและนวัตกรรม และการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา พร้อมทั้งแต่งตั้งทำงานเพื่อพิจารณา

Advertisement

4) คณะอนุกรรมการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนประเภทนานาชาติ โดยมีนายชลำ อรรถธรรม เป็นที่ปรึกษา, นางภัทราดา ยมนาค เป็นประธานอนุกรรมการ และนางสุมิตรา ทองแสง เป็นเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเสนอความเห็นในการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนประเภทนานาชาติ, การกำหนดมาตรฐานและการพัฒนาหลักสูตร, แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์ และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการและงานด้านวิชาการ

5) คณะอนุกรรมการส่งเสริมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ โดยมีนายชลำ อรรถธรรม เป็นที่ปรึกษา, นางวัชรี ปรัชญานุสรณ์ เป็นประธานอนุกรรมการ และนางสาววราภรณ์ สุวรรณศิริ เป็นเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมสถานศึกษา การจัดตั้งและจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ตลอดจนพิจารณากลั่นกรอง เสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา และด้านวิชาการ รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณา

6) คณะอนุกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาเอกชน โดยมีนายพีระ รัตนวิจิตร และนายชลำ อรรถธรรม เป็นที่ปรึกษา, นางสันธยา ดารารัตน์ เป็นประธานอนุกรรมการ และนางสาวปริยาพร ญาณะชัย เป็นเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางและแผนการพัฒนา ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ, ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรการศึกษาเอกชน ตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้า สวัสดิการ สวัสดิภาพ และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณา

7) คณะอนุกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ โดยมีเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นที่ปรึกษา, นายพะโยม ชิณวงศ์ เป็นประธานอนุกรรมการ และนางสาวนภลภัส รัตนกิจ เป็นเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง เสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ตลอดจนการกำหนดมาตรการ ช่วยเหลือและสนับสนุน และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์และเสนอความเห็น

8) คณะอนุกรรมการการพัฒนานโยบายส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีนายชลำ อรรถธรรม เป็นที่ปรึกษา, นางเพชรชุดา เกษประยูร เป็นประธานอนุกรรมการ และนางอาภรณ์ วงศ์อนันต์กิจ เป็นเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำข้อเสนอแนะนโยบายส่งเสริมการศึกษาเอกชน รองรับการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของผู้เรียน ตลอดจนแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณา

9) คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายชลำ อรรถธรรม เป็นที่ปรึกษา, นายปราโมทย์ แก้วสุข เป็นประธานอนุกรรมการ และนายเกรียงไกร ศิลารังษี เป็นเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา และอุปสรรค การจัดการศึกษาเอกชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้, จัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา และพิจารณากลั่นกรอง เสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการบริหารการศึกษา ตลอดจนแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณา

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ครูหนุ่มวอนทบทวน!! ยุบโรงเรียนเล็ก ชี้ควรลงพื้นที่ตรวจคุณภาพก่อน

ครูหนุ่มวอนทบทวน!! ยุบโรงเรียนเล็ก ชี้ควรลงพื้นที่ตรวจคุณภาพก่อน ..(2879)

เริ่มแล้ว!! ยุบโรงเรียนขนาดเล็กในขอนแก่น มีนร. 18 คน ครูอีก 1 คน

เริ่มแล้ว!! ยุบโรงเรียนขนาดเล็กในขอนแก่น มีนร. 18 คน ครูอีก 1 คน..(4502)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3346 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ. รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้อมูลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3346 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ. รายงานข้อมูลการบรรจุแล..(4425)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 61 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 61 ราย ..(11870)

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบา..(5849)

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญก..(11749)

ไฟเขียว ต่ออายุ

ไฟเขียว ต่ออายุ "ข้าราชการ" เกษียณอายุราชการ ได้ในวัย 70 ปี ..(28579)

เช็กด่วน!! วันหยุดราชการประจำปี ของประเทศไทย (ข้อมูลจากการประชุม ครม. 21 พฤษภาคม 2562)

เช็กด่วน!! วันหยุดราชการประจำปี ของประเทศไทย (ข้อมูลจากการประชุม ครม. 21 พฤษภาคม 2562) ..(16938)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบ..(17432)

ชงสพฐ.คิดเกณฑ์รับเด็กปี63 ให้โรงเรียนแข่งขันสูง โรงเรียนประจำจังหวัด ยกเลิกเขตบริการ สอบเข้า 100%

ชงสพฐ.คิดเกณฑ์รับเด็กปี63 ให้โรงเรียนแข่งขันสูง โรงเรียนประจำจังหวัด ยกเลิกเขตบริการ สอบเข้า 100%..(4910)


Tags
ศธ.เตรียมอุดหนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียนเอกชน
ปีละ
4,400
ล้านบาท
เพื่อสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ำ
MBA
IELTS
chulatutor