สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ไฟล์ word!! SAR ครูปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 (แบบใหม่ 3 มาตรฐาน)
ไฟล์ word!! SAR ครูปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 (แบบใหม่ 3 มาตรฐาน)

Advertisement

ไฟล์ word!! SAR ครูปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 (แบบใหม่ 3 มาตรฐาน)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-03-22 เปิดอ่านแล้ว : 19529 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ไฟล์ word!! SAR ครูปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 (แบบใหม่ 3 มาตรฐาน)

หลังจากที่เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมได้เผยแพร่ไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง สถานศึกษา (Self Assessment Report: SAR) และ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ฉบับ ๓ มาตรฐานของคุณครูระดับขั้นพื้นฐานไปแล้วนั้น วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมจึงขอนำ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ฉบับ ๓ มาตรฐานของคุณครูปฐมวัยมานำเสนอให้คุณครูปฐมวัยได้นำไปปรับใช้ครับ โดยเอกสารชุดนี้ปรับปรุงเพิ่มเติมจากคู่มือการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ของครูระดับการศึกษาปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ครับ

เรามาทำความเข้าใจกันดีกว่าครับว่า 3 มาตรฐานและตัวบ่งชี้แบบใหม่มีอะไรกันบ้าง

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแล ความปลอดภัยของตนเองได้

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุม และแสดงออก ทางอารมณ์ได้

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิก ที่ดีของสังคม

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิด พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้อง กับบริบทของท้องถิ่น

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ

Advertisement

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ สนับสนุนการจัดประสบการณ์

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ ปฏิบัติอย่างมีความสุข

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำ ผล การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

และทั้งหมดนี้ก็คือ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ SAR ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษานี้เป็นต้นไปครับ

ดาวน์โหลด SARแบบใหม่ 3 มาตรฐาน (ไฟล์word) แบบที่ 1

คลิกที่นี่>>

ดาวน์โหลด SARแบบใหม่ 3 มาตรฐาน (ไฟล์word) แบบที่ 2

คลิกที่นี่>>

ดาวน์โหลดปก SAR

คลิกที่นี่>>

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
มาแล้ว!! ว 8/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

มาแล้ว!! ว 8/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการ คัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยก..(10399)

ประกัน vs ประเมิน ต่างกันอย่างไร

ประกัน vs ประเมิน ต่างกันอย่างไร..(1681)

สิ่งที่ควรทำ/ไม่ควรทำ เมื่อสมศ. มาประเมิน โรงเรียน

สิ่งที่ควรทำ/ไม่ควรทำ เมื่อสมศ. มาประเมิน โรงเรียน..(11279)

คูปองครูมาแล้วจ้า!! สถาบันคุรุพัฒนาออกประกาศเรื่อง การรับรองหลักสูตร เพื่อการพัฒนาครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คูปองครูมาแล้วจ้า!! สถาบันคุรุพัฒนาออกประกาศเรื่อง การรับรองหลักสูตร เพื่อการพัฒนาครู ปีงบประมาณ พ.ศ..(13668)

กรมบัญชีกลาง แจงความคืบหน้า ร่างพระราชกฤษฎีกา เพิ่ม ช.ค.บ. 10,000 บาท และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ 70 ปี

กรมบัญชีกลาง แจงความคืบหน้า ร่างพระราชกฤษฎีกา เพิ่ม ช.ค.บ. 10,000 บาท และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและว..(7142)

กรมบัญชีกลาง แจงความคืบหน้า ร่างพระราชกฤษฎีกา เพิ่ม ช.ค.บ. 10,000 บาท และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ 70 ปี

กรมบัญชีกลาง แจงความคืบหน้า ร่างพระราชกฤษฎีกา เพิ่ม ช.ค.บ. 10,000 บาท และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและว..(8875)

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒..(7198)

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!..(4019)

หมอจรัสเชื่อ ครูค้านพ.ร.ก.การศึกษา เพราะไม่เข้าใจเจตนารมณ์

หมอจรัสเชื่อ ครูค้านพ.ร.ก.การศึกษา เพราะไม่เข้าใจเจตนารมณ์..(3526)

การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ..(10983)


Tags
ไฟล์
word!!
SAR
ครูปฐมวัย
ปีการศึกษา
2561
(แบบใหม่
3
มาตรฐาน)
MBA
IELTS
chulatutor