สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62)
มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62)

Advertisement

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-04-20 เปิดอ่านแล้ว : 12811 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62)

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2561 เว็บไซต์ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เผยแพร่ข้อมูลประกาศรับสมัครสอบโดยระบุวิชาเอกในการสอบครูผู้ช่วยสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 20 วิชาเอก ดังนี้

1 ครูผู้ช่วยกลุ่มวิชาการวัดผลและประเมินผล

2 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

3 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร

4 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย

5 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

6 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

7 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม

8 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์

9 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

10 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา

11 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์

12 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ

13 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์

14 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี

15 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย

16 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล

17 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย

18 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา

19 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน

Advertisement

20 ครูผู้ดูแลเด็ก

** ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทำงการศึกษำหรือสาขาศึกษาศาสตร์ กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก

ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การบริหาร จัดการชั้นเรียน การพัฒนาผู้เรียน การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม การพัฒนาตนเอง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

1.1 นำผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ มาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้

1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร

1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1.4 เลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้

2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

2.1 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนาผู้เรียน

2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียน รายบุคคล เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

2.3 อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม ที่ดีงาม

3. ด้านการพัฒนาตนเอง

พัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสม และ มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62)

มาแล้ว!! ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย 20 วิชาเอก บรรจุรอบแรก 1,784 อัตรา (สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62)

เปิดอ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่นี่

ที่มา : https://dlaapplicant2562.com/

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)

การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)..(5025)

ครูหนุ่มวอนทบทวน!! ยุบโรงเรียนเล็ก ชี้ควรลงพื้นที่ตรวจคุณภาพก่อน

ครูหนุ่มวอนทบทวน!! ยุบโรงเรียนเล็ก ชี้ควรลงพื้นที่ตรวจคุณภาพก่อน ..(4326)

เริ่มแล้ว!! ยุบโรงเรียนขนาดเล็กในขอนแก่น มีนร. 18 คน ครูอีก 1 คน

เริ่มแล้ว!! ยุบโรงเรียนขนาดเล็กในขอนแก่น มีนร. 18 คน ครูอีก 1 คน..(5657)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3346 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ. รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้อมูลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3346 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ. รายงานข้อมูลการบรรจุแล..(4905)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 61 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 61 ราย ..(12556)

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบา..(6103)

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญก..(12223)

ไฟเขียว ต่ออายุ

ไฟเขียว ต่ออายุ "ข้าราชการ" เกษียณอายุราชการ ได้ในวัย 70 ปี ..(30326)

เช็กด่วน!! วันหยุดราชการประจำปี ของประเทศไทย (ข้อมูลจากการประชุม ครม. 21 พฤษภาคม 2562)

เช็กด่วน!! วันหยุดราชการประจำปี ของประเทศไทย (ข้อมูลจากการประชุม ครม. 21 พฤษภาคม 2562) ..(17076)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบ..(17543)


Tags
มาแล้ว!!
ท้องถิ่นเปิดสอบครูผู้ช่วย
20
วิชาเอก
บรรจุรอบแรก
1,784
อัตรา
(สมัครออนไลน์
9-31
พ.ค.
62)
MBA
IELTS
chulatutor