สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2
การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

Advertisement

การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-04-23 เปิดอ่านแล้ว : 13095 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

การจัดสรร งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น ค่าตอบแทน จ้างอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ๒

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๔๐๐๙ ๒๕๑๘ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและจํานวนเงินงบประมาณ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ฯ จํานวน ๑ ชุด

๒. บัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (งวดที่ ๒) จํานวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรอัตราและงบประมาณ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งวดที่ ๑ ให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดําเนินการสรรหาครูดี ครูเก่ง มาทําหน้าที่สอนในสถานศึกษา ในสังกัด ความแจ้งแล้ว นั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนดังนี้

๑. การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ ๑ สิ้นสุดลงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ มีสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา จํานวน ๑๕ เขต ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและไม่สามารถสรรหาอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินได้ ครบตามจํานวนที่ได้รับจัดสรร จํานวน ๓๒ อัตรา จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งคืนเงินงบประมาณ ที่เหลือจากการจ้างให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

Advertisement

๒. เพื่อให้การจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๒ งวดที่ ๒ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามที่จ้างได้จริงในงวดที่ ๑) เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จากแผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมหลัก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งบดําเนินงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๓. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่สามารถสรรหาครูอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินได้ตามจํานวนที่ ได้รับจัดสรร ดําเนินการส่งคืนอัตราและเงินงบประมาณให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะโอนงบประมาณให้สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และจะดําเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ว2618 [ ขนาดไฟล์ 67.26 KB ]
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 [ ขนาดไฟล์ 45.53 KB ]
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สพป. [ ขนาดไฟล์ 172.89 KB ]
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สพม. [ ขนาดไฟล์ 76.22 KB ]

ที่มา : สพร.สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)

การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)..(5392)

ครูหนุ่มวอนทบทวน!! ยุบโรงเรียนเล็ก ชี้ควรลงพื้นที่ตรวจคุณภาพก่อน

ครูหนุ่มวอนทบทวน!! ยุบโรงเรียนเล็ก ชี้ควรลงพื้นที่ตรวจคุณภาพก่อน ..(4418)

เริ่มแล้ว!! ยุบโรงเรียนขนาดเล็กในขอนแก่น มีนร. 18 คน ครูอีก 1 คน

เริ่มแล้ว!! ยุบโรงเรียนขนาดเล็กในขอนแก่น มีนร. 18 คน ครูอีก 1 คน..(5756)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3346 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ. รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้อมูลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3346 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ. รายงานข้อมูลการบรรจุแล..(4949)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 61 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 61 ราย ..(12626)

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบา..(6128)

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญก..(12276)

ไฟเขียว ต่ออายุ

ไฟเขียว ต่ออายุ "ข้าราชการ" เกษียณอายุราชการ ได้ในวัย 70 ปี ..(30463)

เช็กด่วน!! วันหยุดราชการประจำปี ของประเทศไทย (ข้อมูลจากการประชุม ครม. 21 พฤษภาคม 2562)

เช็กด่วน!! วันหยุดราชการประจำปี ของประเทศไทย (ข้อมูลจากการประชุม ครม. 21 พฤษภาคม 2562) ..(17084)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบ..(17554)


Tags
การจัดสรร
งบประมาณ
ปี
พ.ศ.
2562
เพื่อเป็น
ค่าตอบแทน
จ้างอัตราจ้าง
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
งวดที่
2
MBA
IELTS
chulatutor