สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!
ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-04-24 เปิดอ่านแล้ว : 4543 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!

เรื่อง กําชับการชําระค่าสาธารณูปโภคค้างชําระ

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ ศูนย์การศึกษาพิเศษ/ โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

๒. แบบรายงาน จํานวน ๑ ชุด

ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระของส่วนราชการ แจ้งให้ส่วนราชการ แจ้งหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น

Advertisement

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การแก้ไขปัญหา หนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามมาตรการ แก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระของส่วนราชการ จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําชับ สถานศึกษาในสังกัดให้ดําเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระของส่วนราชการ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากสถานศึกษาใดมียอดค้างชําระให้เร่งรัดชําระให้แล้วเสร็จโดยด่วน

พร้อมทั้ง รายงานผลการชําระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษาในสังกัด ตามแบบรายงาน รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ จํานวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ข้อมูลในช่วง 5 เดือนแรก (๑ ต.ค. ๖๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๒) ภายในวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒ ข้อมูลในช่วง ๙ เดือน (๑ ต.ค. ๖๑ – ๓๐ มิ.ย. ๖๒) ภายในวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบ ไฟล์ Excel ตามที่อยู่ E-mail : budgeting01.planobecagmail.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้ เร่งรัดโรงเรียน จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ที่ค้างชำระโดยด่วน!!

หนังสือแจ้ง สพท. กำชับชำระค่าสาธารณูปโภค 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงาน

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)

การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)..(5029)

ครูหนุ่มวอนทบทวน!! ยุบโรงเรียนเล็ก ชี้ควรลงพื้นที่ตรวจคุณภาพก่อน

ครูหนุ่มวอนทบทวน!! ยุบโรงเรียนเล็ก ชี้ควรลงพื้นที่ตรวจคุณภาพก่อน ..(4329)

เริ่มแล้ว!! ยุบโรงเรียนขนาดเล็กในขอนแก่น มีนร. 18 คน ครูอีก 1 คน

เริ่มแล้ว!! ยุบโรงเรียนขนาดเล็กในขอนแก่น มีนร. 18 คน ครูอีก 1 คน..(5658)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3346 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ. รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้อมูลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3346 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ. รายงานข้อมูลการบรรจุแล..(4905)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 61 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 61 ราย ..(12558)

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบา..(6103)

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญก..(12224)

ไฟเขียว ต่ออายุ

ไฟเขียว ต่ออายุ "ข้าราชการ" เกษียณอายุราชการ ได้ในวัย 70 ปี ..(30331)

เช็กด่วน!! วันหยุดราชการประจำปี ของประเทศไทย (ข้อมูลจากการประชุม ครม. 21 พฤษภาคม 2562)

เช็กด่วน!! วันหยุดราชการประจำปี ของประเทศไทย (ข้อมูลจากการประชุม ครม. 21 พฤษภาคม 2562) ..(17076)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบ..(17544)


Tags
ด่วนที่สุด!!
สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯให้
เร่งรัดโรงเรียน
จ่ายค่าน้ำ
ค่าไฟ
ที่ค้างชำระโดยด่วน!!
MBA
IELTS
chulatutor