สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ความคืบหน้าล่าสุด!! การขยายอายุเกษียณ 63 ปี ล่าสุด 1 พ.ค. 62
ความคืบหน้าล่าสุด!! การขยายอายุเกษียณ 63 ปี ล่าสุด 1 พ.ค. 62

Advertisement

ความคืบหน้าล่าสุด!! การขยายอายุเกษียณ 63 ปี ล่าสุด 1 พ.ค. 62

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2019-05-02 เปิดอ่านแล้ว : 136668 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ความคืบหน้าล่าสุด!! การขยายอายุเกษียณ 63 ปี ล่าสุด 1 พ.ค. 62

ความคืบหน้าเรื่องการขยายอายุเกษียณ

ตามที่สํานักงาน ก.พ. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขยายอายุเกษียณ ของข้าราชการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม โดยที่ผ่านมาได้แจ้งความคืบหน้าของการดําเนินการ เป็นระยะมาโดยลําดับนั้น ขอเรียนว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ สํานักงาน ก.พ. ได้นําข้อเสนอแนวทาง การปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการ เสนอคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อรับทราบ ความคืบหน้า รวมทั้งได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอีกหลายประการ สรุปได้ดังนี้

(๑) นําเสนอ ก.พ. รับทราบผลการหารือร่วมกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางดําเนินการขยายอายุเกษียณของข้าราชการ จัดเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งผู้แทนจาก ๑๖ หน่วยงาน ที่เข้าร่วมการประชุม อาทิ ทหาร ตํารวจ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการขยายอายุเกษียณตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นที่ต้องศึกษารายละเอียดของแนวทางการดําเนินการ เนื่องจากข้าราชการแต่ละประเภท มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลและการเกษียณอายุของตนเองที่ต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกัน รวมทั้งต้องมีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายอายุเกษียณของข้าราชการแต่ละประเภท และศึกษารูปแบบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการหลังการเกษียณอายุด้วย

(๒) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุตามลักษณะงาน จํานวน ๕ ครั้ง โดยจัดในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จํานวน ๒ ครั้ง (เมื่อวันที่ ๑๘ และวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒) และในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จํานวน ๓ ครั้ง (เมื่อวันที่ ๑ วันที่ ๗ และวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) โดยมี ข้าราชการซึ่งเป็นผู้แทนจาก ๕๙ สายงาน จํานวนรวม ๒๕๖ คน เข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การรับฟัง ความคิดเห็นเป็นไปอย่างกว้างขวางและทั่วถึง รวมทั้งมีกลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุม สํานักงาน ก.พ. จึงได้ดําเนินการ สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุตามลักษณะงานเพิ่มเติมโดยใช้แบบสํารวจออนไลน์ ซึ่ง คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ และจะได้นําผลการสํารวจดังกล่าวมาประกอบ การพิจารณาปรับปรุงการเกษียณอายุของข้าราชการต่อไป

(๓) เตรียมความพร้อมกําลังคนภาครัฐเข้าสู่สังคมสูงอายุ นอกเหนือจากการขยายอายุ เกษียณ เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีแผนจะจัดการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมกําลังคนภาครัฐเข้าสู่สังคมสูงอายุ จํานวน ๖ หลักสูตรโดยในช่วง เดือนมีนาคมและเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ได้จัดหลักสูตร “อายุไม่สําคัญพร้อม (ตาม) ทันสมัย” ให้กับข้าราชการที่ กําลังเกษียณอายุ ไปแล้ว จํานวน ๒ รุ่น รวมประมาณ ๒๐๐ คน และมีแผนจะจัดการอบรมให้กับข้าราชการ กลุ่มเป้าหมายอีก ๕ หลักสูตร ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ประกอบด้วย (๑) เตรียมตัวเตรียมใจไปกับวันข้างหน้า (๒) อยู่อย่างไรให้สมาร์ทหลังเกษียณ (๓) สมดุลชีวิตที่สร้างได้ (๔) บุคลากรยุคใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุ และ (๕) ต่างวัยไม่ใช่ปัญหา

(๔) ส่งเสริมโอกาสในการทํางานหลังเกษียณสําหรับข้าราชการที่กําลังจะเกษียณอายุและ ที่เกษียณอายุไปแล้วแต่ยังมีศักยภาพ โดยอยู่ระหว่างการศึกษาความต้องการในการจ้างงานผู้สูงอายุ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ การจัดทําฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของข้าราชการผู้สูงอายุ และการพัฒนา ศูนย์เตรียมบุคลากรภาครัฐผู้สูงวัยเข้าสู่งาน (Job Placement for Seniors) นอกจากนี้สํานักงาน ก.พ. ยังได้ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน “โครงการรวมพลังประชารัฐส่งเสริมการมีงานทํา ให้ผู้สูงอายุ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุภาครัฐได้มีงานทําในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ สร้างคุณค่าและความภูมิใจให้แก่ผู้สูงอายุ ลดการพึ่งพาและภาระการเลี้ยงดูของครอบครัว

Advertisement

จึงขอให้ทุกฝ่ายติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการจากช่องทางการประชาสัมพันธ์ ที่เป็นทางการของสํานักงาน ก.พ. ซึ่งเมื่อมีความคืบหน้าหรือมีผลการพิจารณาถึงที่สุดเป็นประการใดแล้ว จะได้ นําเรียนเพื่อทราบโดยทั่วกันต่อไป

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ความคืบหน้าล่าสุด!! การขยายอายุเกษียณ 63 ปี ล่าสุด 1 พ.ค. 62

ความคืบหน้าล่าสุด!! การขยายอายุเกษียณ 63 ปี ล่าสุด 1 พ.ค. 62

ความคืบหน้าล่าสุด!! การขยายอายุเกษียณ 63 ปี ล่าสุด 1 พ.ค. 62

ความคืบหน้าล่าสุด!! การขยายอายุเกษียณ 63 ปี ล่าสุด 1 พ.ค. 62

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)

การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)..(5499)

ครูหนุ่มวอนทบทวน!! ยุบโรงเรียนเล็ก ชี้ควรลงพื้นที่ตรวจคุณภาพก่อน

ครูหนุ่มวอนทบทวน!! ยุบโรงเรียนเล็ก ชี้ควรลงพื้นที่ตรวจคุณภาพก่อน ..(4445)

เริ่มแล้ว!! ยุบโรงเรียนขนาดเล็กในขอนแก่น มีนร. 18 คน ครูอีก 1 คน

เริ่มแล้ว!! ยุบโรงเรียนขนาดเล็กในขอนแก่น มีนร. 18 คน ครูอีก 1 คน..(5782)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3346 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ. รายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้อมูลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3346 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ. รายงานข้อมูลการบรรจุแล..(4963)

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 61 ราย

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 61 ราย ..(12662)

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษา ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้ามขายสลากกินแบ่งรัฐบา..(6139)

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญก..(12298)

ไฟเขียว ต่ออายุ

ไฟเขียว ต่ออายุ "ข้าราชการ" เกษียณอายุราชการ ได้ในวัย 70 ปี ..(30510)

เช็กด่วน!! วันหยุดราชการประจำปี ของประเทศไทย (ข้อมูลจากการประชุม ครม. 21 พฤษภาคม 2562)

เช็กด่วน!! วันหยุดราชการประจำปี ของประเทศไทย (ข้อมูลจากการประชุม ครม. 21 พฤษภาคม 2562) ..(17100)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบ..(17563)


Tags
ความคืบหน้าล่าสุด!!
การขยายอายุเกษียณ
63
ปี
ล่าสุด
1
พ.ค.
62
MBA
IELTS
chulatutor