moe safety center สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น

7262

ระบบ moe safety center สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนนักศึกษาไทยอบอุ่น

ระบบ MOE SAFETY CENTER ถูกจัดตั้งขึ้นมา เพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียน เช่น การบูลลี่ การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น ซึ่งตนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก เพราะต้องการให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็ก เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ผู้ปกครองมอบความไว้วางใจให้ จึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่ ศธ.ว่าจะผลักดันอย่างไรให้มาตราต่างๆ ให้เห็นผลจริง พร้อมกับสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย MOE SAFETY CENTER จะเป็นศูยน์กลางรับเรื่อง และเมื่อรับเรื่องแล้วต้องดำเนินการให้ความเป็นธรรมอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใจให้นักเรียนและผู้ปกครอง

"<yoastmark

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : แบบทดสอบออนไลน์ MOE Safety Platform ทดสอบความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้งานแพลตฟอร์ม MOE Safety Platform รับเกียรติบัตรจาก รมว.ศธ. และ เลขา กพฐ.

ระบบ MOE-Safety-Center เป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยใช้หลัก Digital Based
Management เป็นรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของสังคม นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงระบบ MOE  Safety  Center เมื่อมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยและมีความประสงค์จะร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเตือนให้ทราบว่าสถานศึกษาแห่งหนึ่งกำลังเกิดภัยอย่างหนึ่งอย่างใดใน 4 กลุ่มภัย ได้แก่
1) ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์(Violence) 2) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ(Accident) 3) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) และ 4) ภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) สามารถร้องทุกข์ร้องเรียน หรือเตือน โดยผ่านระบบ MOE Safety Center มายังศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ ใน 4 ช่องทางได้แก่

1) www.MOESAFEtycenter.com ระบบ Web App Responsive

2) Mobile App. : MoeSafetyCenter

3)[email protected] : MoeSafetyCenter และ

4) โทร : 02 126 6565 เมื่อระบบ ได้รับข้อมูลผ่าน 4 ช่องทางนี้แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบซึ่งเรียกว่า SC : Safety Center ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ จะรับข้อมูลและดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถลดขั้นตอน ลดเวลา มีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา และให้การคุ้มครองช่วยเหลือ เยียวยา สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้น เป็นไปตามมาตรการ 3 ปของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ “ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม” อย่างแท้จริง

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ศธ. เดินหน้า จัดวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 แบบออนไลน์

โดยท่านสามารถศึกษาทำความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบดังกล่าวได้จาก วิดีทัศน์ ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย


เอกสารเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแนวทางทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ท่านสามารถเข้าระบบ MOE Safety partform ได้จากลิงก์ ด้านล่างครับ

https://www.moesafetycenter.com