เรื่องน่ารู้สำหรับคุณครู..ในศตวรรษที่21
เรื่องน่ารู้สำหรับคุณครู..ในศตวรรษที่21

Advertisement

Advertisement

เรื่องน่ารู้สำหรับคุณครู..ในศตวรรษที่21

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2015-12-30 เปิดอ่านแล้ว : 1554 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

เรื่องน่ารู้สำหรับคุณครู..ในศตวรรษที่21

1.รู้ลึกในเรื่องบทที่ตนสอน Deep knowledge of your subject

มีรายงานการวิจัยมากมากมาย ที่แสดงให้เห็นว่า “คุณครูที่ดีที่สุด”ของพวกเขา จะเป็นคุณครูที่มีความรู้สึกซึ้งมากที่สุด ในเรื่องที่ตนเองสอน..และถ้าหากว่าเมื่อใดก็ตาม ที่นักเรียนมีความรู้สึกว่า “คุณครูมีความรู้ต่ำกว่าระดับที่พวกเขาเชื่อถือ” เมื่อนั้น จะมี “ผลกระทบใหญ่หลวงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน” The report found that the best teachers have a deep knowledge of their subject, and if that falls below a certain point it has a “significant impact” on students’ learning

>>>โปรดจงตระหนักว่า แม้ Learning by Doing หรือ Experience learning นักเรียนจะต้องเป็นผู้ “ลงมือทำเอง Doing.” แต่คุณครูก็เป็นผู้สร้างแรงจูงใจ Motivation และเป็น โค้ช Coach เป็น Trainer..โค้ชมวย ต้องแก้ทางมวย..โค้ชผู้เป็นครูฝึกการเรียนรู้ ก็ต้องหาทางให้ศิษย์ของตนเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด นี้จึงพูดได้ว่า คุณครูผู้ทำหน้าที่เป็นโค้ช จะต้องทำให้ศิษย์รู้วิธีเรียน คือ Learn how to learn” นั่นเอง<<<

***ดังนั้น แนวทางของคุณครูแห่งศตวรรษที่ 21 คือการเตรียมการออกแบบการสอน >>ไปสู่การออกแบบการสอน “การเตรียมการสอนและการออกแบบการสอนนี้ คุณครูต้องเตรียมการอย่างดีในเรื่อง “ทางวิชาการ ข้อมูล แหล่งความรู้.”>>ไปสู่การปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันและตรงตาม ความเป็นจริง>>ไปสู่การทำแผนการเรียนของผู้เรียน ดังนี้ เป็นต้น***

***ผู้ประมาทในการ “เตรียมการเรียนการสอน” แม้เพียงคาบเดียว..ได้ชื่อว่า เป็นผู้นำความเสื่อมมาสู่ตนเอง***
 

2.เรื่องการเรียนการสอน Instruction matters

คุณภาพของการเรียนการสอนมีผลอย่างมากต่อผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากภูมิหลังที่เรียนอ่อน... “การตั้งคำถามที่มีประสิทธิภาพและการประเมินผลเป็นหัวใจของการเรียนการสอน ที่ดี”..การให้เวลามากพอ “สำหรับเด็กในการฝึกทักษะใหม่ๆ” จะนำไปสู่การเรียนรู้มีความก้าวหน้า การสอนที่มีประสิทธิภาพ “ไม่ใช่เรื่องง่าย” คุณครูต้องใช้ความวิริยะ อุตสาหะยิ่ง..และจากการวิจัยมักจะพบความจริงที่ว่า ความก้าวหน้าของนักเรียนมาจากคุณภาพของคุณครูผู้สอน..ดังนั้นคุณภาพของคุณ ครู “ควรได้รับการประเมินตามความเป็นจริง” ตนเองตลอดเวลา… The quality of teaching has a big impact on the achievement of students’ from poorer backgrounds, and effective questioning and assessment are at the heart of great teaching. This involves giving enough time for children to practice new skills and introducing learning progressively. Defining effective teaching isn’t easy, the report conceded, but research always returns to the fact that student progress is the yardstick by which teacher quality should be assessed.

Advertisement

>>>ผู้ประเมินคุณภาพของครู ที่สำคัญที่สุดก็คือ “ตัวครูเอง” และตัวชี้วัดคุณภาพของครูก็คือ “คุณภาพของผู้เรียน” ดังนั้นจึงกล่าวว่า The fact that student progress is the yardstick by which teacher quality should be assessed.<<<

***ศักยภาพของผู้เรียน และศักยภาพของครู พัฒนาได้..เพิ่มได้ตลอดเวลา เท่าที่คุณครูต้องการ ด้วยการเตรียมการสอน Teaching preparation, ออกแบบการสอน Instructional Design, วางแผนการเรียนรู้ Learning plan, และ กระบวนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ PDCA***

3. ความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครูนักเรียน Think about teacher-student relationships

เห็นได้ชัดว่า การมีปฏิสัมพันธ์ครูมีกับนักเรียน “มีผลกระทบอย่างมากต่อการเรียนรู้” เป็นเช่นเดียวกับ "บรรยากาศในห้องเรียน” เป็นสิ่งสำคัญในการ “สร้างสภาพแวดล้อมในห้องเรียน” เป็นความต้องการอย่างต่อเนื่องมากขึ้น" ในขณะเดียวกัน คุณค่า..ความคิด..และความรู้สึกของตนเอง ตลอกจนความสำเร็จของผู้เรียนควรเป็น “ความพยายามมากกว่าความสามารถ” This may also seem obvious, but the interactions teachers have with students has a big impact on learning – as well as the “classroom climate”. The report said that it was important to create a classroom environment that was “constantly demanding more” while affirming students’ self-worth. A student’s success should be attributed to effort rather than ability.

>>>การมีปฏิสัมพันธ์ Interaction ระหว่างคุณครูกับนักเรียน เป็นยาเสริมกำลังใจอย่างดียิ่ง ที่จะทำให้นักเรียนเป็นคน กล้าพูด กล้าคิด กล้าทำ และ สำคัญอย่างยิ่งคือ “กล้าถาม” อันเป็นคุณสมบัติทางจิตวิทยา “ที่ผูกพันอย่างแน่นแฟ้น” ระหว่างครู นักเรียน และ การแสวงหาความรู้<<<

***ได้ใจ แปลว่า ได้ความจริงใจ..ความซื่อสัตย์ ..เมื่อไรก็ตาม ที่คุณครูได้ใจนักเรียนแล้ว การเรียนการสอนจะเป็นไปด้วยความราบรื่น น่าสนุก อยากเรียนอยากสอน และบรรลุเป้าหมายมากที่สุด..นี้คือวิชาครูอย่างย่อๆ***

4.การจัดการพฤติกรรม Manage behavior

นี้ไม่ได้เป็นนัยสำคัญ เหมือนเรื่องความรู้และการเรียนการสอน ที่เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จของครู แต่การจัดการห้องเรียน รวมทั้ง “วิธีการที่ดีของครู” ที่ทำให้การใช้เวลาในบทเรียน ร่วมมือกันใช้ “ทรัพยากรห้องเรียน” และจัดการพฤติกรรมของนักเรียน ก็สังเกตเห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ Interestingly, this wasn’t as significant as subject knowledge and classroom instruction as a factor contributing to teacher success. But classroom management – including how well a teacher makes use of lesson time, coordinates classroom resources and manages the behavior of students – was noted as important.

***B.F.Skinner กล่าวว่า “Give me a child and I will shape him into anything..หาผู้เรียนมาให้ผม..ผมสามารถสอนให้เขาเป็นอย่างไรก็ได้” ...นี้คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของคุณครู***

***ท่านผู้บริหารโรงเรียน “ต้องเข้าใจ” นะครับว่า “ห้องเรียนที่มีชีวิตชีวา Active Learning” อาจหนวกหูไปบ้างในช่วงที่นักเรียน “แสดงออก Expression หรือ Representative” แต่มีคุณค่าสำหรับผู้เรียน อย่างน้อยที่สุดก็เป็นสิ่งผูกพันให้อยากมาเรียน…ซึ่งตางกันกับ ห้องเรียนที่ “เงียบกริบ Soundlessly” ที่นักเรียน “ต้องเป็นผู้ฟังอย่างเดียว A listen-only.”ของการเรียนการสอนแบบ “Passive Learning”..***

***อย่ากลัวไปเลย ที่มีนักเรียนบางคน บางกลุ่ม หรือ อาจทั้งชั้น แสดงอาการ “ไร้สาระ” ในช่วงต้นของการเปลี่ยนแปลง มันเป็นธรรมชาติของการเรียนรู้ที่เกิดจากการเก็บกดด้วยระเบียบวินัยที่เข้ม งวด และอารมณ์ของผู้สอนที่ควบคุมแทบไม่ได้เพราะความเหน็ดเหนื่อย แต่เต็มไปด้วยความปรารถนาดี..ที่ “ไม่ได้ดั่งใจ”...อาการ “ไร้สาระของพวกเขาจะค่อยๆหมดไป” เมื่อเขาได้เรียนรู้ และเห็นถึงคุณค่า ของเนื้อหาที่นำมาสอน***

***คุณครูที่เคารพ มันเป็นงาน “การใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางจิต หรือจิตวิทยาของคนชั้นครู” ที่ต่อสู้เพื่อเอาชนะ “มาร”..คำว่า “มาร หรือ Devil”ในที่นี้ คือ “สัญชาติญาณฝ่ายต่ำ” ที่คอย “ฉุดจิตใจอันบริสุทธิ์ของนักเรียน”ให้ลงต่ำ ขี้เกียจ และเหลวไหล..นี้คือความจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์ ที่คุณครูควร “มีสติ” อยู่เสมอว่า ไม่ควรโกรธลูกศิษย์คนใดเลย ที่เขาทำตัว “เหลวไหล” แต่ควรให้ความเมตตาต่อเขา..และฝึกให้เขาต่อสู้จนชนะมารที่สิงใจเขาอยู่นี้ ให้ได้.. “นี้คือหน้าที่ของครู”..ทำได้เมื่อใด ท่านก็จะเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่เมื่อนั้น***

***เขียนบอกความในวันนี้..ก็เพื่อจะบอกเรื่องนี้แหละครับ..***

สุทัศน์ เอกา.........................บอกความ

ที่มา facebook คุณ สุทัศน์ เอกา

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
เรื่องน่ารู้สำหรับคุณครู..ในศตวรรษที่21