การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2559 สังกัด สพฐ.
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2559 สังกัด สพฐ.

Advertisement

Advertisement

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2559 สังกัด สพฐ.

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-02-26 เปิดอ่านแล้ว : 15402 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2559 สังกัด สพฐ.

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด และ เอกสารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2559 สังกัด สพฐ. ได้ที่นี่


ปฏิทินการปฏิบัติงาน

เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)

 

ภายในวันที่  5  มีนาคม 2559

            สพท./สศศ. จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ไปยัง สพฐ. หรือ สพท. ที่เกี่ยวข้อง              

-   บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ สพฐ. และนอกสังกัด สพฐ. ไปยัง สพฐ. (เอกสารหมายเลข 1)

-   บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ ต่าง สพท. ไปยัง สพท. ที่เกี่ยวข้อง (เอกสารหมายเลข 2)      

-   บัญชีแสดงจำนวนข้าราชการและอัตราเงินเดือน ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 ไปยัง สพฐ. (เอกสารหมายเลข 3)   

วันที่  1  เมษายน 2559

-  ผู้บังคับบัญชาฯ หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ แล้วส่งแบบสรุป             

   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ต้นฉบับ) เก็บไว้ในแฟ้มประวัติ สำหรับผู้ที่ช่วยปฏิบัติราชการให้ส่งไปยังต้นสังกัดจัดเก็บ

-  นำผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาฯ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

-  ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ โดยทั่วกัน

ภายในวันที่  2  เมษายน 2559

            คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนฯ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ

-  โดยนำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับ และวงเงินที่ได้รับจัดสรรมาประกอบการพิจารณา เพื่อจัดว่า           

   ในแต่ละระดับผลการประเมิน จะให้เลื่อนเงินเดือนได้ร้อยละเท่าไร โดยไม่ให้เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร

-  จัดทำ (เอกสารหมายเลข 5) บัญชีรายชื่อแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)

   เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา / อ.ก.ค.ศ. สศศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ภายในวันที่  8  เมษายน 2559

-  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา / อ.ก.ค.ศ. สศศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

-  จัดส่ง (เอกสารหมายเลข 4) บัญชีแสดงผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ตามผลการพิจารณา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)         

   แล้วแต่กรณี ไปยัง สพฐ. เพื่อตรวจสอบการใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือน            

ภายในวันที่  15  เมษายน 2559

-  ประกาศร้อยละของการเลื่อนเงินเดือน ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

-  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล

-  แจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการที่ช่วยปฏิบัติราชการไปยังต้นสังกัดเพื่อสั่งเลื่อนเงินเดือน

สิ้นเดือนเมษายน 2559 

-  จ่ายเงินเดือนข้าราชการ ตามคำสั่งเลื่อนเงินเดือนปฏิทินการปฏิบัติงาน

เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)

 

ภายในวันที่  3  มีนาคม 2559

-          สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ไปช่วยปฏิบัติราชการทาง สพฐ. และนอกสังกัด สพฐ. (เอกสารหมายเลข 1/1) ไปยัง สพฐ.

-          สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ช่วยปฏิบัติราชการต่าง สพท. (เอกสารหมายเลข 1/2) ไปยัง สพท.       ที่เกี่ยวข้อง

-          สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูฯ กลุ่มที่ 2 (อันดับ คศ. 4-5) (เอกสารหมายเลข 1/3) ไปยัง สพฐ.

-          สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559 (เอกสารหมายเลข 2/1) ไปยัง สพฐ.

ภายในวันที่  15  มีนาคม 2559

-          สพฐ. แจ้งอนุมัติการปัดเศษโควตาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559) ไปยัง สพท./สศศ.        

     ในวันที่  1  เมษายน 2559

-          ผู้บังคับบัญชาฯ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2559)

-          สพท. รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ ผอ.สพท. และผู้รักษาราชการแทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข 5) ไปยัง สพฐ.

     ในวันที่  2  เมษายน 2559

-          สถานศึกษา จัดทำบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนขั้นฯ ต่อคณะกรรมการระดับสถานศึกษา

-          สพท. จัดทำบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการใน สพท. และ ผอ.สถานศึกษา ต่อคณะกรรมการระดับ สพท. 

     ในวันที่  3  เมษายน 2559

-          สถานศึกษารายงานผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อ สพท./สศศ.

ภายในวันที่  8  เมษายน 2559

-          คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในเขตพื้นที่การศึกษา

-          คณะกรรมการระดับ สศศ. พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนในสังกัด สศศ.

ภายในวันที่  10  เมษายน 2559

-          สพท./สศศ. นำผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด เสนอขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ.

-          ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด

-          สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู กลุ่มที่ 2 (อันดับ คศ. 4-5) (เอกสารหมายเลข 2/3) ไปยัง สพฐ.

ภายในวันที่  15  เมษายน 2559

-          สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 เมษายน 2559 (เอกสารหมายเลข 2/2) ไปยัง สพฐ.

-          สพฐ. ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด เพื่อสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง

สิ้นเดือนเมษายน 2559

-          จ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด และ เอกสารการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2559 สังกัด สพฐ. ได้ที่นี่

ที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (Bureau of Personnel Administration Development and Legal Affairs) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร.0 228 856 45

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ
ครั้งที่
1/2559
สังกัด
สพฐ.