คุรุสภารับรองปริญญา 21 หลักสูตรของ 9 มหา ลัย พร้อมแก้ปัญหาอนุมัติหลักสูตรย้อนหลัง
คุรุสภารับรองปริญญา 21 หลักสูตรของ 9 มหา ลัย พร้อมแก้ปัญหาอนุมัติหลักสูตรย้อนหลัง

Advertisement

Advertisement

คุรุสภารับรองปริญญา 21 หลักสูตรของ 9 มหา ลัย พร้อมแก้ปัญหาอนุมัติหลักสูตรย้อนหลัง

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-03-02 เปิดอ่านแล้ว : 2310 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

คุรุสภารับรองปริญญา 21 หลักสูตรของ 9 มหา ลัย พร้อมแก้ปัญหาอนุมัติหลักสูตรย้อนหลัง

คุรุ สภารับรองปริญญา 21 หลักสูตรของ 9 มหา ลัย พร้อมแก้ปัญหาอนุมัติหลักสูตรย้อนหลัง ให้คุรุสภาศึกษาหลักสูตรร่วมก่อนสภามหา ลัยอนุมัติเปิด

นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ในการประชุมกรรมการคุรุสภาที่มี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้รับรองปริญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ของสถาบันอุดมศึกษา 9 แห่ง จำนวน 21 หลักสูตร ได้แก่ 1.ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ซึ่งรับรองเฉพาะปีการศึกษา 2554 ที่จัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้ง ประกอบด้วย ศึกษาปฐมวัย คหกรรมศาสตร์ พลศึกษา ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ เกษตรกรรม บริหารธุรกิจ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมศึกษา คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ฝรั่งเศส และศิลปศึกษา 2.ศึกษาศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เฉพาะปีการศึกษา 2554 ที่จัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้ง ได้แก่ ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551) การสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552) การสอนคณิตศาสตร์ และคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553) พลศึกษา และสุขศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 3.ศึกษาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ที่จัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้ง แบ่งเป็น รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2558 ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย การสอนศิลปะ การสอนคณิตศาสตร์ การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา การสอนนาฏยสังคีต รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2556 ได้แก่ การสอนภาษาไทย และการสอนภาษาอังกฤษ รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2555 คือ การสอนสังคมศาสตร์ รับรองเฉพาะปีการศึกษา 2554 ประกอบด้วย การสอนเคมี การสอนชีววิทยา การสอนฟิสิกส์ การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป และการสอนภาษาญี่ปุ่น

นอกจากนี้ยังรับรองสาขาวิชาซึ่งจัดการเรียนการสอนที่ มบ. และเฉพาะบางส่วนที่ University of Northern Colorado (UNC) ประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งเป็น รับรองเฉพาะปีการศึกษา 2554 คือ การสอนชีววิทยา และการสอนฟิสิกส์ รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2557 คือ การสอนเคมี รับรองเฉพาะปีการศึกษา 2554 และตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2558 คือ การสอนคณิตศาสตร์ ตลอดจนรับรองเฉพาะปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2556 คือ การสอนภาษาอังกฤษ รับรองสาขาวิชาซึ่งจัดการเรียนการสอนที่ มบ. และเฉพาะบางส่วนที่ Beijing Union University (BUU) ประเทศจีน คือ การสอนภาษาจีน และรับรองสาขาวิชาซึ่งจัดการเรียนการสอนที่ มบ. และเฉพาะบางส่วนที่ Yunnan University of Nationalities (YUN) ประเทศจีน คือ การสอนภาษาจีน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2558

Advertisement

นายชัยยศกล่าวต่อว่า 4.ครุศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครปฐม ที่จัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้ง แบ่งเป็น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554) คือ การประถมศึกษา และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 โดยรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2558 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ประกอบด้วย พลศึกษา การศึกษาปฐมวัย รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2558 และสังคมศึกษา รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-ภาคเรียนที่ 1/2559 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) ดนตรีศึกษา รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา-ภาคเรียนที่ 1/2559 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา-ภาคเรียนที่ 1/2559 และ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2561 คือ อุตสาหกรรมศิลป์ 5.ครุศาสตรบัณฑิตของ มรภ.เพชรบุรี ที่จัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้ง แบ่งเป็น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ได้แก่ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2558 และพลศึกษา รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-ภาคเรียนที่ 1/2559 และ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) ประกอบด้วย ศิลปศึกษา และเกษตรศาสตร์ รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-ภาคเรียนที่ 1/2559 6.ครุศาสตรบัณฑิตของ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ ที่จัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้ง ได้แก่ ภาษาจีน และภาษาไทย รับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2561 7.ศึกษาศาสตรบัณฑิตของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลป จ.นครปฐม ที่จัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้ง เฉพาะปีการศึกษา 2554 คือ นาฏศิลป์ไทยศึกษา

8.ครุศาสตรบัณฑิตของ มรภ.กำแพงเพชร แม่สอด จ.ตาก ที่จัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้ง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554-2558 ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา และ 9.ขยายระยะเวลาให้การรับรองปริญญาครุศาสตรบัญฑิตของ มรภ.นครราชสีมา ซึ่งคุรุสภาให้การรับรองและสิ้นสุดระยะเวลาการรับรองหลักสูตรในปีการศึกษา 2553 เป็นปีการศึกษา 2554 แบ่งเป็น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ประกอบด้วย การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปกรรม (ดนตรี, นาฏศิลป์) และการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) ได้แก่ เคมี พลศึกษา ฟิสิกส์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ศิลปศึกษา และชีววิทยา และ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559) คือ คอมพิวเตอร์ศึกษา

"ปัญหาการรับรองปริญญาที่ผ่านมาคือเด็กเรียนไปจนจะสำเร็จการศึกษาแล้ว คุรุสภายังไม่ได้รับรองหลักสูตรที่เรียน เนื่องจากเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนทันที จากนั้นจึงส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบ แล้วแจ้งแล้วส่งเรื่องมาให้คุรุสภารับรอง ซึ่งกว่าคุรุสภาจะได้รับเรื่องและตั้งคณะทำงานออกไปดูหลักสูตรว่าความพร้อม และตรงกับมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ มหาวิทยาลัยก็เปิดสอนไปแล้ว เช่น เปิดสอนไปตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 แต่คุรุสภาเพิ่งได้รับข้อมูลเมื่อปี 2557 หรือปี 2558 เป็นต้น ดังนั้นหลังจากนี้ ก่อนสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรต้องให้คุรุสภาในฐานะสภาวิชาชีพศึกษาหลัก สูตรร่วมกัน เมื่อมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงอนุมัติให้มหาวิทยาลัยเปิดสอนได้" รองปลัด ศธ.กล่าว.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
คุรุสภารับรองปริญญา
21
หลักสูตรของ
9
มหา
ลัย
พร้อมแก้ปัญหาอนุมัติหลักสูตรย้อนหลัง