ผลสำรวจผู้ปกครอง 80% ชี้ การศึกษาไทยต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วน อยากให้ปฏิรูปหลักสูตร คุณภาพครูอาจารย์ และเนื้อหามากที่สุด
ผลสำรวจผู้ปกครอง 80% ชี้ การศึกษาไทยต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วน อยากให้ปฏิรูปหลักสูตร คุณภาพครูอาจารย์ และเนื้อหามากที่สุด

Advertisement

Advertisement

ผลสำรวจผู้ปกครอง 80% ชี้ การศึกษาไทยต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วน อยากให้ปฏิรูปหลักสูตร คุณภาพครูอาจารย์ และเนื้อหามากที่สุด

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-03-27 เปิดอ่านแล้ว : 947 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ผลสำรวจผู้ปกครอง 80% ชี้ การศึกษาไทยต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วน อยากให้ปฏิรูปหลักสูตร คุณภาพครูอาจารย์ และเนื้อหามากที่สุด

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส ,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งได้ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13 ถึง 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,132 คน

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ กล่าวว่า ตามที่มีข่าวปรากฏเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่ารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบันมีนโยบายปลดล็อคการศึกษาและปฏิรูปการศึกษาให้ เห็นผลภายใน 1 ปีครึ่ง โดยได้สรุปปัญหาใหญ่ๆที่ต้องมีการจัดการออกมาเป็น 6 เรื่อง

แต่อย่างไรก็ตามเรื่องการปฏิรูปการศึกษามีการพูดถึงกันอย่างยาวนานและได้มี การกำหนดไว้ในนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลทุกชุด แต่จนถึงปัจจุบันผู้คนในสังคมทั้งนักวิชาการด้านการศึกษา ครูอาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้คนทั่วไปก็ยังคงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับปัญหาต่างๆของการศึกษาไทย ขณะเดียวกันพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยเรียนน่าจะได้รับโอกาสใน การแสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไทยเพื่อเป็นข้อมูล สะท้อนให้กับสังคมได้รับทราบ

ดังนั้นจากประเด็นดังกล่าว สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของ ผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ กล่าวต่อว่า จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดซึ่งแบ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ 51.94 และเพศชายร้อยละ 48.06 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 ถึง 45 ปี สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาไทย กลุ่มตัวอย่างถึงสี่ในห้าหรือคิดเป็นร้อยละ 80.04 มีความคิดเห็นว่าจำเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างเร่งด่วนแล้ว  สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาซึ่งกลุ่มตัวอย่างอยากให้มีการปฏิรูปมาก ที่สุด 3 อันดับได้แก่ เรื่องหลักสูตรการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 83.48 เรื่องคุณภาพของครูอาจารย์ผู้สอนคิดเป็นร้อยละ 81.27 และเรื่องเนื้อหาของบทเรียนคิดเป็นร้อยละ 78.09  

ในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไทย กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสามในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 77.3 มีความคิดเห็นว่าการทำให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่า เทียมกันจะมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้สูงขึ้นกว่าปัจจุบันได้ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 63.34 มีความคิดเห็นว่าการกำหนดให้ครูอาจารย์ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขต่างๆเกี่ยว กับการประเมินคุณภาพมาตรฐานบุคลากรทางการศึกษาจะส่งผลให้ครูอาจารย์มีเวลา ทุ่มเทการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนน้อยลง ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 28.53 มีความคิดเห็นว่าไม่ส่งผล ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 8.13 ไม่แน่ใจ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แต่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47.08 เชื่อว่าข้อสอบการวัดมาตรฐานทางการศึกษาต่างๆที่นำมาให้นักเรียนทดสอบมีความ สัมพันธ์สอดคล้องกับเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนได้รับจากสถาน ศึกษาทั้งหมด ขณะที่มีกลุ่มตัวอย่างถึงร้อยละ 42.23 ไม่เชื่อ ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 10.69 ไม่แน่ใจ

ในด้านความคิดเห็นต่อนโยบายการจัดการปฏิรูปการศึกษาให้เห็นผลภายในระยะเวลา 1 ปีครึ่งนั้น ตามที่ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการได้สรุปเรื่องสำคัญ 6 เรื่องที่ต้องดำเนินการเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเกือบหนึ่งในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 32.86 มีความคิดเห็นว่าเรื่องหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เป็นเรื่องที่มีความ สำคัญมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องการผลิตและพัฒนาครูคิดเป็นร้อยละ 26.41 ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 19.26 มีความคิดเห็นว่าเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 11.13 ร้อยละ 6.01 และร้อยละ 4.33 มีความคิดเห็นว่าเรื่องการทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและการพัฒนา มาตรฐานการศึกษา เรื่องการผลิต พัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเรื่องการบริหารจัดการทั้งการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการและการ กระจายอำนาจ ตามลำดับ

นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมากกว่าสามในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 77.56 เห็นด้วยว่าการดำเนินการทั้ง 6 เรื่องข้างต้นจะทำให้การปฏิรูปการศึกษาไทยเห็นผลเป็นรูปธรรมได้จริง  
ขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างเกือบสามในสี่หรือคิดเป็นร้อยละ 74.91 มีความคิดเห็นว่าการดำเนินการทั้ง 6 เรื่องตามข้างต้นจะมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้สูงขึ้นได้จริง แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 53.8 ไม่เชื่อว่าการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาไทยจะเห็นผลเป็นรูปธรรมได้ทันภายใน 1 ปีครึ่ง ศ.ดร.ศรีศักดิ์กล่าว

ที่มา : สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
ผลสำรวจผู้ปกครอง
80%
ชี้
การศึกษาไทยต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วน
อยากให้ปฏิรูปหลักสูตร
คุณภาพครูอาจารย์
และเนื้อหามากที่สุด