ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!! กรอบการนำทักษะการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!! กรอบการนำทักษะการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!! กรอบการนำทักษะการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-05-23 เปิดอ่านแล้ว : 2078 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!! กรอบการนำทักษะการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

กรอบการนำทักษะการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑          

    

ทักษะการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ใช้กรอบด้านกระบวนการที่ใช้ในการคิด ซึ่งได้แก่ ความสามารถในทักษะการคิด             ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยทักษะการคิดที่ใช้ในการสื่อสาร และทักษะการคิดที่เป็นแกน และความสามารถในทักษะการคิดขั้นสูง ประกอบด้วย ทักษะการคิดซับซ้อน ทักษะพัฒนาลักษณะการคิด ทักษะกระบวนการคิด โดยมีทักษะการคิดเป็นกรอบในการพัฒนา ดังนี้

๑. ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน

๑.๑ ทักษะการคิดที่ใช้ในการสื่อสาร

ทักษะการฟัง    ทักษะการพูด    ทักษะการอ่าน   ทักษะการเขียน

๑.๒ ทักษะการคิดที่เป็นแกน

ทักษะการสังเกต                            ทักษะการสำรวจ             

ทักษะการสำรวจค้นหา                      ทักษะการตั้งคำถาม         

ทักษะการระบุ                                         ทักษะการรวบรวมข้อมูล     

ทักษะการเปรียบเทียบ                    ทักษะการคัดแยก           

ทักษะการจัดกลุ่ม                            ทักษะการจำแนกประเภท  

ทักษะการเรียงลำดับ                                  ทักษะการแปลความ    

ทักษะการตีความ                            ทักษะการเชื่อมโยง          

ทักษะการสรุปย่อ                            ทักษะการสรุปอ้างอิง         

ทักษะการให้เหตุผล                                  ทักษะการนำความรู้ไปใช้

๒.ทักษะการคิดขั้นสูง

            ๒.๑ ทักษะการคิดซับซ้อน

ทักษะการให้ความกระจ่าง                 ทักษะการสรุปลงความเห็น      

ทักษะการให้คำจำกัดความ                 ทักษะการวิเคราะห์                    

ทักษะการสังเคราะห์                                  ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้      

ทักษะการจัดระเบียบ                        ทักษะการสร้างความรู้            

ทักษะการจัดโครงสร้าง                     ทักษะการปรับโครงสร้าง              

ทักษะการหาแบบแผน                      ทักษะการพยากรณ์

ทักษะการหาความเชื่อพื้นฐาน             ทักษะการตั้งสมมติฐาน          

ทักษะการพิสูจน์ความจริง                  ทักษะการทดสอบสมมติฐาน     

ทักษะการตั้งเกณฑ์                          ทักษะการประเมิน

๒.๒ ทักษะพัฒนาลักษณะการคิด

ทักษะการคิดคล่อง                          ทักษะการคิดหลากหลาย                  

ทักษะการคิดละเอียด                       ทักษะการคิดชัดเจน       

ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล                 ทักษะการคิดถูกทาง              

ทักษะการคิดกว้าง                          ทักษะการคิดไกล                           

ทักษะการคิดลึกซึ้ง

          ๒.๓ ทักษะกระบวนการคิด

ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ         

ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ    

ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา                           

ทักษะกระบวนการวิจัย

ทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์                  


ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ที่มา : สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!!
กรอบการนำทักษะการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียน
ให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช
๒๕๕๑