ดาวน์โหลดที่นี่ แผนการสอน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้น (แก้ไขได้)
ดาวน์โหลดที่นี่ แผนการสอน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้น (แก้ไขได้)

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่ แผนการสอน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้น (แก้ไขได้)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-05-23 เปิดอ่านแล้ว : 464743 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่ แผนการสอน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้น (แก้ไขได้)

ดาวน์โหลดที่นี่ แผนการสอน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับชั้น (แก้ไขได้)

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดาวน์โหลดที่นี่ แผนการสอน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้น (แก้ไขได้)  แบบฟอร์มหน่วยและแผนการจัดเรียนรู้

ดาวน์โหลดที่นี่ แผนการสอน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้น (แก้ไขได้)  แบบประเมิน คำชี้แจงและประเด็นพิจารณา
      - คำชี้แจงและประเด็ดพิจารณา
      - แบบประเมิน

ดาวน์โหลดที่นี่ แผนการสอน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้น (แก้ไขได้)  ระดับประถมศึกษา
      - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
              - ศิลปศึกษา ชั้น ป.1
              - การงาน ชั้น ป.2
                     - แผนการจัดการเรียนรู้               
                     - หน่วยการเรียนรู้
               - ภาษาไทย ชั้น ป.3
                     - แผนการจัดการเรียนรู้
                     - หน่วยการเรียนรู้
              - สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.4
                     - แผนการจัดการเรียนรู้
                     - หน่วยการเรียนรู้
              - วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6
              - ภาษาไทย ชั้น ป.6      
             - สังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
ดาวน์โหลดที่นี่ แผนการสอน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้น (แก้ไขได้)  รายการอื่น ๆ
                - แบบประเมินการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
                - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
                - แบบประเมินผลงานผู้เรียน
                - แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
                - แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน
                - แผนการรู้เท่าทันการบริโภค

ดาวน์โหลดที่นี่ แผนการสอน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้น (แก้ไขได้)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
      - กลุ่มสาระการเรียนรู้
              - ภาษาอังกฤษ ม.ต้น
                          - แผนการจัดการเรียนรู้
                          - หน่วยการเรียนรู้
                - การงานพื้นฐานอาชีพ
                          - หน่วยการงาน 1
                          - หน่วยการงาน 2
                - คณิตศาสตร์ ม.ต้น
                           - โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์
                           -  แบบประเมินคุณลักษณะ
                           - ประเมินสมรรถนะ
                           - ผังมโนทัศหน่วยการเรียน
                           - แผนคณิต
                           - หน่วยการเรียนรู้ความสมดุล
               - พลศึกษา ม.ต้น
                           - หน้าปกแผนการสอน
                           - แผนการสอน
                           - หน่วยการเรียนรู้
               - ภาษาไทย ม.ต้น
                            - แผนการจัดการเรียนรู้
                            - ผังมโนทัศหน่วยการเรียนรู้
                             - วิเคราะห์สาระหน่วยเรียนรู้
                             - หน่วยการเรียนรู้
               - วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
               - ศิลปศึกษา ม.ต้น
                             - 4 ดีมีพอเพียง
                             - การวัดผลคุณลักษณะ
                             - เกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะ
                             - แบบประเมินการปฏิบัติตน
                             - แบบประเมินรำวง
                             - ใบงานเพลงรำมาซิมารำ
                             - ใบประเมินรำวง
                             - ผังสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์
                             - แผนการจัดการเรียนรู้
                             - ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู็
                             - ฟอร์มหน่วยการเรียนรู้
                             - หน่วยการเรียนรู้นาฏศิลป์
               - สังคมศึกษา ม.ต้น
                             - สำหรับครูผู้สอน
                             - ตารางประวัติศาสตร์
                             - แนวทางการออกแบบ
                             - แบบทดสอบ ก่อน-หลัง
                             - ใบความรู้
                             - ใบงาน
                             - แผนการจัดการเรียนรู้
                             - หน่วยการเรียนรู้
      - รายการบูรณาการ
                - การออกแบบหน่วยเรียนรู้
                - โครงการสอน
                - ผังความคิดการจัดการเรียนรู้
                - แผนการเรียนรู้ที่ 1 (สังคม)
                - แผนการเรียนรู้ที่ 2 (คณิตศาสตร์)
                - แผนการเรียนรู้ที่ 3 (คณิตศาสตร์)
                - แผนการเรียนรู้ที่ 4 (ศิลปศึกษา)
                - แผนการเรียนรู้ที่ 5 (การงาน ฯ)
                - แผนการเรียนรู้ืั้ที่ 6 (วิทยาศาสตร์)
                - แผนการเรียนรู้ที่ 7 (สุขศึกษา)
                - แผนการเรียนรู้ที่ 8 (ภาษาไทย)
                - แผนการเรียนรู้ที่ 9 (ภาษาอังกฤษ) 

ดาวน์โหลดที่นี่ แผนการสอน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้น (แก้ไขได้)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
      - ภาษาอังกฤษ

       - การงานพื้นฐานอาชีพ

       - คณิตศาสตร์

       - ภาษาไทย

       - วิทยาศาสตร์

       - สังคมศึกษา
                   - แผนการจัดการเรียนรู้
                   - แผนผัง
                   - หน่วยการเรียนรู้
        - สุขศึกษา
                   - แผนการจัดการเรียนรู้
                   - หน่วยการเรียนรู้

 

ที่มา : โดย ศน.ชาลี  สำรองทรัพย์  สพป.กาญจนบุรี  เขต ๑ และ http://www.hongpakkroo.com/news-id276.html

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
ดาวน์โหลดที่นี่
แผนการสอน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกระดับชั้น
(แก้ไขได้)