สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)
ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)

Advertisement

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-02-23 เปิดอ่านแล้ว : 35076 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)


ภายในวันที่  3  มีนาคม 2560
-          สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ไปช่วยปฏิบัติราชการทาง สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ.            (เอกสารหมายเลข 1/1) ไปยัง สพฐ.
-          สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่ช่วยปฏิบัติราชการต่าง สพท. (เอกสารหมายเลข 1/2)      ไปยัง สพท.ที่เกี่ยวข้อง
-          สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครูฯ กลุ่มที่ 2 (อันดับ คศ. 4-5) (เอกสารหมายเลข 1/3) ไปยัง สพฐ.
-          สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560                    (เอกสารหมายเลข 2/1) ไปยัง สพฐ.
ภายในวันที่  3  เมษายน 2560
-          ผู้บังคับบัญชาฯ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)
-          สพท. รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ ผอ.สพท. และผู้รักษาราชการ        แทน ผอ.สพท. (เอกสารหมายเลข 5) ไปยัง สพฐ.
ภายในวันที่  4  เมษายน 2560
-          สถานศึกษา จัดทำบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สพฐ. ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 ข้อ 10.3.1 (ก) และ (ข)
-          สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำต่อ สพท./สศศ.
ภายในวันที่  5  เมษายน 2560
-          สพท. จัดทำบัญชีรายละเอียดเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำใน สพท. และ         ผอ.สถานศึกษา ต่อคณะกรรมการระดับ สพท.
ภายในวันที่  10  เมษายน 2560
-          คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในเขตพื้นที่การศึกษา
-          คณะกรรมการระดับ สศศ. พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนในสังกัด สศศ.
ภายในวันที่  12  เมษายน 2560
-          สพท./สศศ. นำผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด เสนอขอความเห็นชอบต่อ กศจ./อ.ก.ค.ศ. สศศ. แล้วแต่กรณี
-          ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มาช่วยราชการไปยัง     สพท. ต้นสังกัด
-          สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู กลุ่มที่ 2 (อันดับ คศ. 4-5)   (เอกสารหมายเลข 2/3) ไปยัง สพฐ.
ภายในวันที่  17  เมษายน 2560
-          สพท./สศศ. จัดส่งบัญชีแสดงการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่  1 เมษายน 2560 (เอกสารหมายเลข 2/2) ไปยัง สพฐ.
-          สพฐ. ออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง และแจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มาช่วยราชการไปยัง สพท. ต้นสังกัด เพื่อสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง
สิ้นเดือนเมษายน 2560
-          จ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง


ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) 


ภายในวันที่  6  มีนาคม 2560
            สพท./สศศ. จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ไปยัง สพฐ. หรือ สพท. ที่เกี่ยวข้อง                      
-   บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ สพฐ. และต่างสังกัด สพฐ. ไปยัง สพฐ. (เอกสารหมายเลข 1)
-   บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการ ต่าง สพท. ไปยัง สพท. ที่เกี่ยวข้อง (เอกสารหมายเลข 2)        
-   บัญชีแสดงจำนวนข้าราชการและอัตราเงินเดือน ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 ไปยัง สพฐ.             
    (เอกสารหมายเลข 3)   
ภายในวันที่  3  เมษายน 2560
-  ผู้บังคับบัญชาฯ หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ แล้วส่งแบบสรุป            
   การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ต้นฉบับ) เก็บไว้ในแฟ้มประวัติ สำหรับผู้ที่ช่วยปฏิบัติราชการให้ส่งไปยังต้นสังกัดจัดเก็บ
-  นำผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาฯ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ภายในวันที่  10  เมษายน 2560
            คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนฯ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
-  โดยนำผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับ และวงเงินที่ได้รับจัดสรรมาประกอบการพิจารณา          
   เพื่อจัดว่าในแต่ละระดับผลการประเมิน จะให้เลื่อนเงินเดือนได้ร้อยละเท่าไร โดยไม่ให้เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร
-  จัดทำบัญชีรายชื่อแสดงผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) (เอกสารหมายเลข 5)
   เสนอ กศจ./อ.ก.ค.ศ. สศศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ภายในวันที่  12  เมษายน 2560
-  กศจ./อ.ก.ค.ศ. สศศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ
-  จัดส่งบัญชีแสดงผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ ตามผลการพิจารณา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)              
   (เอกสารหมายเลข 4)            
ภายในวันที่  17  เมษายน 2560
-  ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ โดยทั่วกัน
-  ประกาศร้อยละของการเลื่อนเงินเดือน ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
-  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล
-  แจ้งผลการพิจารณาของข้าราชการที่ช่วยปฏิบัติราชการไปยังต้นสังกัดเพื่อสั่งเลื่อนเงินเดือน
สิ้นเดือนเมษายน 2560 
-  จ่ายเงินเดือนข้าราชการ ตามคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่นี่ครับ >> ดาวน์โหลดไฟล์


ที่มา : สพร. สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
คลายปม! ให้ข้าราชการเกษียณเมื่ออายุ 63 เริ่มแล้วหรือยัง?

คลายปม! ให้ข้าราชการเกษียณเมื่ออายุ 63 เริ่มแล้วหรือยัง? ..(33150)

เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สิน ข้าราชการครู กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี อ่านรายละเอียดคลิก!!

เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหา หนี้สิน ข้าราชการครู กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อ..(34102)

สำนักงาน ก.ค.ศ. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงาน ก.ค.ศ. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ..(24031)

เช็กที่นี่!! 72 วิชาเอกที่คาดว่าจะเปิดสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สอศ.

เช็กที่นี่!! 72 วิชาเอกที่คาดว่าจะเปิดสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สอศ...(11023)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (18 ก.พ. 62)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยว..(4940)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ จำนวน 36 ราย (15 ก.พ. 62)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยว..(7808)

ข่าวดี!! คปร.เตรียมทบทวนเงื่อนไข การจัดสรรอัตราเกษียณ แก้ปัญหาโรงเรียนขาดครู

ข่าวดี!! คปร.เตรียมทบทวนเงื่อนไข การจัดสรรอัตราเกษียณ แก้ปัญหาโรงเรียนขาดครู..(15968)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ จำนวน 17 ราย (13 ก.พ. 62)

เช็กที่นี่!! ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูฯ ผู้ขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยว..(5083)

มาแล้ว!! แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู แบบใหม่ (ว20/2561) ไฟล์ word

มาแล้ว!! แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู แบบใหม่ (ว20/2561) ไฟล์ word ..(61200)

กรมบัญชีกลาง ยืนยัน การคำนวณ เงินบำนาญ ให้กับผู้รับบำนาญใช้สูตรเดิม

กรมบัญชีกลาง ยืนยัน การคำนวณ เงินบำนาญ ให้กับผู้รับบำนาญใช้สูตรเดิม..(14081)


Tags
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ครั้งที่
1
(1
เมษายน
2560)
MBA
IELTS
chulatutor