Chevron Enjoy Science ผนึก 12 กลุ่มมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายพัฒนา “คนต้นน้ำด้านการศึกษา”
Chevron Enjoy Science ผนึก 12 กลุ่มมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายพัฒนา “คนต้นน้ำด้านการศึกษา”

Advertisement

Advertisement

Chevron Enjoy Science ผนึก 12 กลุ่มมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายพัฒนา “คนต้นน้ำด้านการศึกษา”

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-03-14 เปิดอ่านแล้ว : 1134 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

Chevron Enjoy Science ผนึก 12 กลุ่มมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายพัฒนา “คนต้นน้ำด้านการศึกษา”

เชฟรอน-คีนัน ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต จับมือ       12 กลุ่มมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรยกระดับสะเต็มศึกษา พัฒนา “คนต้นน้ำ” ตั้งแต่ผู้บริหารสถานศึกษา - ศึกษานิเทศก์ - ครูพี่เลี้ยง - ครูประจำการ และครูฝึกสอน พร้อมจัดตั้ง STEM HUB 12 แห่ง เพื่อเป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ตอบโจทย์การสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และ   ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0

 

รศ.นพ. โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ นับเป็นความท้าทายของประเทศในการเดินหน้าสู่ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นโจทย์สำคัญ    ที่ต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศเพื่อพัฒนาทักษะเด็กไทยให้ก้าวทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี       ซึ่งหนึ่งในนโยบายสำคัญตามที่ภาครัฐได้กำหนด คือ “มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง” เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาครูของโรงเรียนทุกระดับการศึกษารวมทั้งชุมชน

 

การลงนามความร่วมมือระหว่าง 12 กลุ่มมหาวิทยาลัยกับโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์     พลังคิด เพื่ออนาคต ในครั้งนี้จึงถือเป็นการดำเนินตามแนวทาง “รัฐร่วมเอกชน” ของรัฐบาลและเป็นการวางรากฐานพัฒนาการศึกษารูปแบบใหม่เพื่อยกระดับสะเต็มศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง 

 

นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือดังกล่าวเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรสะเต็มศึกษาที่เข้มแข็ง เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีทุนด้านทรัพยากรบุคคลและทุนทางสังคมสูง การเข้ามาเป็นหลักในการระดมความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และท้องถิ่น จึงถือเป็นการพัฒนา “คนต้นน้ำด้านการศึกษา” ครอบคลุมตั้งแต่ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์           ครูพี่เลี้ยง ครูประจำการ และครูฝึกสอน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและยกระดับการเรียนการสอนด้านสะเต็มศึกษา                  อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งหัวใจสำคัญ คือ การบูรณาการความคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาเพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0   

 

ความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข คือ การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ       หรือ การสร้างความเท่าเทียมระหว่างสถานศึกษาขนาดใหญ่ โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งรูปแบบ “รัฐร่วมเอกชน” จะสามารถตอบโจทย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำแต่ละพื้นที่ได้อย่างตรงจุด              เพราะการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนคงไม่สามารถผลักให้เป็นหน้าที่ภาครัฐฝ่ายเดียวได้ จึงเป็นที่มาความร่วมมือกับ 7 องค์กรภาครัฐ และภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาในการดำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด           เพื่ออนาคต

 

นายไพโรจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการฯ ที่ผ่านมา 2 ปี ได้รับความร่วมมือจากองค์กร และหน่วยงานการศึกษาในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดี กระทั่งปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์สะเต็ม (STEM HUB) แล้ว 5 แห่ง คือ           ที่จังหวัดสงขลา สมุทรปราการ ขอนแก่น เชียงใหม่ และนครศรีธรรมราช โดยมีแผนจะขยายอีก 7 แห่งจนครบตามเป้าหมาย 12 แห่ง ในปีที่ 3 นี้

 

            ด้านนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานสถาบันคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่า ผลจากการตั้งศูนย์สะเต็ม         ทำให้วันนี้เริ่มเกิดการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนโดยมีศูนย์สะเต็มผสานกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงสู่โรงเรียน   แม่ข่ายและลูกข่าย ช่วยกระตุ้นให้เกิดการติดตาม ประเมินผล และแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างกันขึ้น เห็นได้จากที่ครู     เริ่มมีการแบ่งบทบาทหน้าที่แลกเปลี่ยนวิธีใช้หลักสูตรและอุปกรณ์ ขณะที่มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงซึ่งเป็นจุดตั้งศูนย์สะเต็ม  ก็เข้ามาสนับสนุนแนะนำการสอนเพิ่มเติม ทำให้สร้างการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาท้องถิ่น พร้อมกับการกระตุ้นให้ครูปรับการเรียนการสอนให้เด็กเกิดความสนุกและคิดเป็นมากขึ้น 

 

            “เป้าหมายโครงการฯ ไม่ได้มุ่งพัฒนาเด็กให้ “เก่งแบบเป็นเลิศ” เฉพาะกลุ่ม แต่มุ่งยกระดับการศึกษาในภาพรวม โดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนขนาดเล็ก พร้อมสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาครู และเครือข่ายโรงเรียนให้เข้มแข็ง เพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งเชื่อว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ จะมีส่วนช่วยพัฒนา “คน” ให้ตอบโจทย์ประเทศที่กำลังก้าวสู่      ไทยแลนด์ 4.0” นายปิยะบุตรกล่าว

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

สมัครด่วน !!!  เปิดรับเต็มรุ่นทั่วประเทศ

สมัครด่วน !!! เปิดรับเต็มรุ่นทั่วประเทศ (3867)

สมัครด่วน!! หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา รับจำนวนจำกัด

สมัครด่วน!! หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา รับจำนวนจำกัด(3625)

“สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ ต้นฉบับบทภาพยนตร์” เรื่องราวบทใหม่ในโลกเวทมนตร์ของ เจ.เค. โรว์ลิ่ง

“สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่ ต้นฉบับบทภาพยนตร์” เรื่องราวบทใหม่ในโลกเวทมนตร์ของ เจ.เค. โรว์ลิ่ง (1232)

Chevron Enjoy Science ผนึก 12 กลุ่มมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายพัฒนา “คนต้นน้ำด้านการศึกษา”

Chevron Enjoy Science ผนึก 12 กลุ่มมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายพัฒนา “คนต้นน้ำด้านการศึกษา”(1134)

บริติช เคานซิล กองทุนนิวตัน สวทน. พร้อมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ University of Cambridge จัดประชุมนานาชาติ Women Entrepreneurship Conference ส่งเสริมผู้ประกอบการหญิงเก่งครบ 360 องศา

บริติช เคานซิล กองทุนนิวตัน สวทน. พร้อมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ University of Cambridge จัดประชุมนานาชาติ Women Entrepreneurship Conference ส่งเสริมผู้ประกอบการหญิงเก่งครบ 360 องศา(1047)

นานมีบุ๊คส์เปิดศักราชใหม่ จัดค่ายและกิจกรรมสำหรับครอบครัว กระชับความสัมพันธ์เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด

นานมีบุ๊คส์เปิดศักราชใหม่ จัดค่ายและกิจกรรมสำหรับครอบครัว กระชับความสัมพันธ์เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด (1275)


Tags
Chevron
Enjoy
Science
ผนึก
12
กลุ่มมหาวิทยาลัย
สร้างเครือข่ายพัฒนา
“คนต้นน้ำด้านการศึกษา”