จะสอบครูอ่านด่วน! ทำความเข้าใจก่อนสมัครสอบบรรจุรับราชการครู
จะสอบครูอ่านด่วน! ทำความเข้าใจก่อนสมัครสอบบรรจุรับราชการครู

Advertisement

Advertisement

จะสอบครูอ่านด่วน! ทำความเข้าใจก่อนสมัครสอบบรรจุรับราชการครู

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-03-20 เปิดอ่านแล้ว : 5303 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

จะสอบครูอ่านด่วน! ทำความเข้าใจก่อนสมัครสอบบรรจุรับราชการครู

สนามสอบต่อไป เรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะ

การสมัครสอบบรรจุรับราชการครู ประกอบด้วยสองส่วนหลักใหญ่ คือ

1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

2. วิชาเอกที่ กคศ. รับรอง

สำหรับเรื่องของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คุรุสภาเป็นผู้รับผิดชอบ การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ผ่านมาสำหรับผู้เป็น ปริญญาตรีอื่น คือ
การเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู หรือเข้าสู่กระบวนการ 9 มาตรฐาน สองกิจกรรมนี้เป็นการทำคุณสมบัติเพื่อนำมาขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนะคะ
อย่าเผลอไปเถียงคนรับสมัครว่าหนูมี ป.บัณฑิต หนูต้องสมัครได้นะคะ ย้ำนะคะ ป.บัณฑิตวิชาชีพครูไม่ใช่วิชาเอก ป.บัณฑิตวิชาชีพครู คือการเรียนเพื่อทำคุณสมบัติในการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ 9 มาตรฐาน ก็คือการทำคุณสมบัติเพื่อนำไปขึ้นทะเบียนใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จนกว่าจะมีประสบการณ์สอน จึงจะไปขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป ซึ่งปัจจุบัน กระบวนการทาง 9 มาตรฐานสิ้นสุดไปแล้ว เหลือแค่กรณีที่เรียนอยู่ก่อน 4 ตุลาคม 2556 และจบหลังจากนี้ไม่เกิน 1 ปี เท่านั้นที่ได้สิทธิ์ แต่สิทธิ์นี้ใกล้จะปิดถาวรเช่นกันย้ำนะคะ ป.บัณฑิต และ 9 มาตรฐาน ไม่ใช่ คุณสมบัติในการสมัครสอบบรรจุและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอย่างเดียว ก็ไม่สามารถสมัครสอบบรรจุได้ค่ะ

สำหรับกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ. ศ. 2560  มีรายละเอียดดังนี้

1) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560  

2) รับสมัครสอบแข่งขัน วันพุธที่ 29 มีนาคมถึงวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560  

4) สอบข้อเขียน

    ภาค ก ความรอบรู้ความสามารถทั่วไปและความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560

    ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

    วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

5) สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ     วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

6) ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

เพิ่มเติมสำหรับหลักสูตรในการสอบครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2560 มีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาค ก ความรอบรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 150 คะแนน ประกอบไปด้วย

  1) ความรอบรู้ 50 คะแนน

    ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

        1.1 สังคมเศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

        1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

        1.3 วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

        1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  

            1.4.1 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ

            1.4.2 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

            1.4.3 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

            1.4.4 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

            1.4.5 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก

            1.4.6 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

            1.4.7 กฎหมายกฎระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถ้ามีให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันด้วย  

        1.5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

            โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  

    2 ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน

            ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องดังต่อไปนี้  

        2.1 ความสามารถด้านตัวเลขให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลขสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ  

        2.2 ความสามารถด้านภาษาไทยให้ทดสอบความเข้าใจภาษาการอ่านจับใจความการสรุปความการตีความการขยายความการเรียงข้อความการสะกดคำการแต่งประโยคและคำศัพท์  

        2.3 ความสามารถด้านเหตุผลให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย  

    3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 50 คะแนน

        ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้  

        3.1 คุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู

        3.2 มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

        3.3 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

        3.4 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน

        3.5 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 150 คะแนน  

        1) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 75 คะแนน

            ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

            1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

            1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

            1.4 การพัฒนาผู้เรียน

            1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน

            1.6 การวิจัยทางการศึกษา

            1.7 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

            1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา

            1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

        2) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 75 คะแนน

            ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนและหรือสอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ  50 คะแนน

            ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์สังเกตตรวจสอบเอกสารหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมโดยประเมินจาก

            1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

            2 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา  

            3 วุฒิภาวะทางอารมณ์

            4 การมีปฏิภาณไหวพริบ

            5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เจตคติและอุดมการณ์

ขอบคุณที่มาของบทความ :คุณณภัค ถิรกุลยศมาดี

#ครูอัพเดตดอทคอม


**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เช็กที่นี่!! หลักสูตรการสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กรุงเทพมหานคร ปี 2561

เช็กที่นี่!! หลักสูตรการสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กรุงเทพมหานคร ปี 2561 (5920)

มาแล้ว!! สพฐ.สรุปข้อมูลการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2561 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยแล้ว 8,447 ราย คงเหลือขึ้นบัญชี 50,452 ราย

มาแล้ว!! สพฐ.สรุปข้อมูลการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2561 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยแล้ว 8,447 ราย คงเหลือขึ้นบัญชี 50,452 ราย(13406)

มาแล้ว!! ปฏิทินดำเนินการสอบท้องถิ่น ปี2561 (เอกสารสำหรับการประชุม)

มาแล้ว!! ปฏิทินดำเนินการสอบท้องถิ่น ปี2561 (เอกสารสำหรับการประชุม) (5306)

มาแล้ว!! ปฏิทินดำเนินการสอบข้าราชการ ท้องถิ่น ปี2561 (เอกสารสำหรับการประชุม)

มาแล้ว!! ปฏิทินดำเนินการสอบข้าราชการ ท้องถิ่น ปี2561 (เอกสารสำหรับการประชุม) (15803)

ใครว่างไปสมัคร!! กศน.ชุมพร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู จำนวน 6 อัตรา รับสมัคร 12-19 ตุลาคม 2561

ใครว่างไปสมัคร!! กศน.ชุมพร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครู จำนวน 6 อัตรา รับสมัคร 12-19 ตุลาคม 2561 (6502)

มาแล้ว!! กสถ.อนุมัติเปิดสอบ ครูผู้ช่วย ท้องถิ่น 21 วิชาเอก 1,001 อัตรา และข้าราชการ ตำแหน่งอื่นๆ รวม 8,164 อัตรารับสมัคร ธันวาคม 2561

มาแล้ว!! กสถ.อนุมัติเปิดสอบ ครูผู้ช่วย ท้องถิ่น 21 วิชาเอก 1,001 อัตรา และข้าราชการ ตำแหน่งอื่นๆ รวม 8,164 อัตรารับสมัคร ธันวาคม 2561 (25203)

กศจ.กาญจนบุรี  เรียกบรรจุครูผู้ช่วย  จำนวน 163 อัตรา

กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 163 อัตรา(8020)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4832 แจ้งการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4832 แจ้งการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (15253)

รวมลิงก์ ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก ข รอบทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561

รวมลิงก์ ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก ข รอบทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561 (34224)

รวมไว้ที่นี่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

รวมไว้ที่นี่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 (57039)


Tags
จะสอบครูอ่านด่วน!
ทำความเข้าใจก่อนสมัครสอบบรรจุรับราชการครู