จะสอบครู อ่านด่วน! มาตรฐานตำแหน่ง“ครูผู้ช่วย”
จะสอบครู อ่านด่วน! มาตรฐานตำแหน่ง“ครูผู้ช่วย”

Advertisement

Advertisement

จะสอบครู อ่านด่วน! มาตรฐานตำแหน่ง“ครูผู้ช่วย”

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-03-26 เปิดอ่านแล้ว : 8135 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

จะสอบครู อ่านด่วน! มาตรฐานตำแหน่ง“ครูผู้ช่วย”

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


อ้างถึง หนังสือสำนักงานกคศที่ศธ 02 06 สี่ทับวอ 15 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 1 ฉบับ
        ตามหนังสือที่อ้างถึงก.ค.ศ.ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยและได้แจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติแล้วนั้น กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถแต่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาให้ ออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน สามารถสมัครสอบแข่งขันหรือสมัครสอบเข้าคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยได้

        แต่ทั้งนี้ผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐาน ที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกทมจึงมีมติให้ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยตามหนังสือที่อ้างถึงโดยกลับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในข้อ 2 เป็นมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนการบรรจุและแต่ง ตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสิ่งที่แนบมาด้วยโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

            ทั้งนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคได้มีมติเห็นชอบให้กสทดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.กำหนดดังกล่าวจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

            ขอแสดงความนับถือ

            นายพินิจศักดิ์สุวรรณรังค์

            เลขาธิการกคศ


-สิ่งที่ส่งมาด้วย

-ชื่อตำแหน่ง            ครูผู้ช่วย

-หน้าที่และความรับผิดชอบ

        -- ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาและมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

-ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

            1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคนลักษณะที่พึงประสงค์

            3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียน

            5 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้เรียน

-คุณสมบัติเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่ง

            1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือครับอื่นที่ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

            2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- การให้เงินเดือน

        ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย

        ก.ค.ศ.กำหนดวันที่ 20 มีนาคม 2560

ที่มา : สำนักงานก.ค.ศ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
จะสอบครู
อ่านด่วน!
มาตรฐานตำแหน่ง“ครูผู้ช่วย”