อ่านที่นี่!! แนวทางการประกันคุณภาพสถานศึกษาแบบใหม่
อ่านที่นี่!! แนวทางการประกันคุณภาพสถานศึกษาแบบใหม่

Advertisement

Advertisement

อ่านที่นี่!! แนวทางการประกันคุณภาพสถานศึกษาแบบใหม่

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-03-31 เปิดอ่านแล้ว : 10820 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

อ่านที่นี่!! แนวทางการประกันคุณภาพสถานศึกษาแบบใหม่

ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีนพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

                    การประชุมครั้งนี้ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ๒ เรื่องคือ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ การประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์ เปีย มากุล) บุคคลสำคัญของโลก (๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐) นอกจากนี้ที่ประชุมยังร่วมกันพิจารณา ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ...

อ่านที่นี่!! แนวทางการประกันคุณภาพสถานศึกษาแบบใหม่

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมาและแนวความคิดในการปรับปรุงการประกันคุณภาพแบบใหม่ โดยจะเน้นการประเมินเชิงคุณภาพ เพราะได้รับเสียงสะท้อนจากผู้รับการประเมินว่า เป็นภาระในการทำเอกสาร มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ การใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน การประเมินยังไม่ลงตัวจึงต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น จึงนำมาหารือกับทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำไปดำเนินการแก้ไขให้มั่นคงยั่งยืน จึงจำเป็นต้องแก้กฎกระทรวง โดยนำการประกันคุณภาพระดับสากล มาพิจารณาเพื่อทำกรอบการประเมิน ที่ผ่านมาการประกันคุณภาพภายในระหว่างต้นสังกัดกับสถานศึกษา การประเมินภายนอกโดย สมศ. แนวทางใหม่จะเปลี่ยนบทบาทต้นสังกัดจากหน่วยงานภายในเป็นบทบาทช่วยเหลือส่งเสริมสถานศึกษา ส่วน สมศ. ยังประเมินภายนอกเหมือนเดิม ส่วนในเรื่องของมาตรฐานทางการศึกษา ที่ผ่านมาใช้ของ สมศ. เป็นหลัก แนวคิดใหม่จะคิดแบบสากล ตัวหลักคือสถานศึกษา โดยมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ จะให้สถานศึกษาไปกำหนดตัวชี้วัดเอง เน้นเชิงคุณภาพ ผู้ประเมินคือผู้เชี่ยวชาญไปแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น

                   ทางด้านนายนาวิน วิยาภรณ์ รักษาการณ์ผู้อำนวยการสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า ที่ปรับปรุงการประเมินนั้นเพื่อให้สะดวกทั้ง ๒ ฝ่ายในการทำงานร่วมกัน ต่างกันที่สถานศึกษาคุณภาพจะเกิดในห้องเรียน ภายใต้ครูและศึกษานิเทศก์ และการสนับสนุนของต้นสังกัด ส่วนมาตรฐานการศึกษานั้น ใช้เป็นหลักเทียบเคียงคือการประเมินต้องคำนึงถึงมาตรฐานการศึกษาชาติ เตรียมเข้าสู่สากล สาระสำคัญจะสอดคล้องกัน เมื่อครบรอบจะนำไปประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และสากลแล้วเป็นอย่างไรจะยกระดับหรือช่วยเหลือกันอย่างไรได้บ้าง ขึ้นอยู่กับการเรียนการสอน ภายใต้การสนับสนุนของต้นสังกัดและรัฐบาล ซึ่งกฎกระทรวงเดิมไม่ได้ระบุไว้ อาทิ ระบุความช่วยเหลือผู้เรียน การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ความเชื่อมโยงกัน ซึ่งแนวทางใหม่จะกำหนดไว้ทุกสถานศึกษา ทุกประเภท สามารถนำไปใช้ ในการประกันคุณภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนของครู ได้เลย

อุษา/ข่าว

ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
อ่านที่นี่!!
แนวทางการประกันคุณภาพสถานศึกษาแบบใหม่