สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
อ่านที่นี่!! แนวทางการประกันคุณภาพสถานศึกษาแบบใหม่
อ่านที่นี่!! แนวทางการประกันคุณภาพสถานศึกษาแบบใหม่

Advertisement

อ่านที่นี่!! แนวทางการประกันคุณภาพสถานศึกษาแบบใหม่

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-03-31 เปิดอ่านแล้ว : 10715 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

อ่านที่นี่!! แนวทางการประกันคุณภาพสถานศึกษาแบบใหม่

ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีนพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

                    การประชุมครั้งนี้ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ๒ เรื่องคือ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ การประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์ เปีย มากุล) บุคคลสำคัญของโลก (๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐) นอกจากนี้ที่ประชุมยังร่วมกันพิจารณา ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ...

อ่านที่นี่!! แนวทางการประกันคุณภาพสถานศึกษาแบบใหม่

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมาและแนวความคิดในการปรับปรุงการประกันคุณภาพแบบใหม่ โดยจะเน้นการประเมินเชิงคุณภาพ เพราะได้รับเสียงสะท้อนจากผู้รับการประเมินว่า เป็นภาระในการทำเอกสาร มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ การใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน การประเมินยังไม่ลงตัวจึงต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น จึงนำมาหารือกับทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำไปดำเนินการแก้ไขให้มั่นคงยั่งยืน จึงจำเป็นต้องแก้กฎกระทรวง โดยนำการประกันคุณภาพระดับสากล มาพิจารณาเพื่อทำกรอบการประเมิน ที่ผ่านมาการประกันคุณภาพภายในระหว่างต้นสังกัดกับสถานศึกษา การประเมินภายนอกโดย สมศ. แนวทางใหม่จะเปลี่ยนบทบาทต้นสังกัดจากหน่วยงานภายในเป็นบทบาทช่วยเหลือส่งเสริมสถานศึกษา ส่วน สมศ. ยังประเมินภายนอกเหมือนเดิม ส่วนในเรื่องของมาตรฐานทางการศึกษา ที่ผ่านมาใช้ของ สมศ. เป็นหลัก แนวคิดใหม่จะคิดแบบสากล ตัวหลักคือสถานศึกษา โดยมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ จะให้สถานศึกษาไปกำหนดตัวชี้วัดเอง เน้นเชิงคุณภาพ ผู้ประเมินคือผู้เชี่ยวชาญไปแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น

                   ทางด้านนายนาวิน วิยาภรณ์ รักษาการณ์ผู้อำนวยการสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า ที่ปรับปรุงการประเมินนั้นเพื่อให้สะดวกทั้ง ๒ ฝ่ายในการทำงานร่วมกัน ต่างกันที่สถานศึกษาคุณภาพจะเกิดในห้องเรียน ภายใต้ครูและศึกษานิเทศก์ และการสนับสนุนของต้นสังกัด ส่วนมาตรฐานการศึกษานั้น ใช้เป็นหลักเทียบเคียงคือการประเมินต้องคำนึงถึงมาตรฐานการศึกษาชาติ เตรียมเข้าสู่สากล สาระสำคัญจะสอดคล้องกัน เมื่อครบรอบจะนำไปประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และสากลแล้วเป็นอย่างไรจะยกระดับหรือช่วยเหลือกันอย่างไรได้บ้าง ขึ้นอยู่กับการเรียนการสอน ภายใต้การสนับสนุนของต้นสังกัดและรัฐบาล ซึ่งกฎกระทรวงเดิมไม่ได้ระบุไว้ อาทิ ระบุความช่วยเหลือผู้เรียน การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ความเชื่อมโยงกัน ซึ่งแนวทางใหม่จะกำหนดไว้ทุกสถานศึกษา ทุกประเภท สามารถนำไปใช้ ในการประกันคุณภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนของครู ได้เลย

อุษา/ข่าว

ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ ครูอาวุโส ประจำปี 2562..(1336)

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 52 อัตรา สมัคร 22-28 เม.ย. 2562

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 52 อัตรา สมัคร 22-28 เม.ย. 2562 ..(1436)

ข่าวดี!! ก.พ.สำรวจความต้อง การจ้างงาน ผู้สูงอายุ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

ข่าวดี!! ก.พ.สำรวจความต้อง การจ้างงาน ผู้สูงอายุ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ..(2270)

มาแล้ว!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบราชการ 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62

มาแล้ว!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบราชการ 63 ตำแหน่ง 8,579 อัตรา สมัครออนไลน์ 9-31 พ.ค. 62..(9071)

เอกสารแนวทาง การดำเนินงานโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ ระดับอนุบาล จนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนวทาง การดำเนินงานโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ ระดับอนุบาล จนจบ การศึก..(6192)

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง อุปนิสัย พอเพียง

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง อุปนิสัย พอเพียง..(1234)

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 27 ราย ข้อมูล 19 เม.ย. 62

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 27 ราย ข้อมูล 19 เม.ย. 62..(16642)

ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561

ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561 ..(5280)

แต่งตั้ง

แต่งตั้ง "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ" ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)..(1892)

เช็กที่นี่!! ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

เช็กที่นี่!! ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศ..(6730)


Tags
อ่านที่นี่!!
แนวทางการประกันคุณภาพสถานศึกษาแบบใหม่
MBA
IELTS
chulatutor