สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
แชร์ด่วน! ครูทุกสังกัดเตรียมอบรมทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ครูม.ปลาย 19-21 เม.ย. 60 ครูม.ต้น 26-28 เม.ย. 60 ครูประถมฯ 1-3 พ.ค. 60
แชร์ด่วน! ครูทุกสังกัดเตรียมอบรมทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ครูม.ปลาย 19-21 เม.ย. 60 ครูม.ต้น 26-28 เม.ย. 60 ครูประถมฯ 1-3 พ.ค. 60

Advertisement

แชร์ด่วน! ครูทุกสังกัดเตรียมอบรมทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ครูม.ปลาย 19-21 เม.ย. 60 ครูม.ต้น 26-28 เม.ย. 60 ครูประถมฯ 1-3 พ.ค. 60

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-03-31 เปิดอ่านแล้ว : 81691 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

แชร์ด่วน! ครูทุกสังกัดเตรียมอบรมทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ครูม.ปลาย 19-21 เม.ย. 60 ครูม.ต้น 26-28 เม.ย. 60 ครูประถมฯ 1-3 พ.ค. 60

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือ 9 หน่วยงาน ในการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แชร์ด่วน! ครูทุกสังกัดเตรียมอบรมทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ครูม.ปลาย 19-21 เม.ย. 60 ครูม.ต้น 26-28 เม.ย. 60 ครูประถมฯ 1-3 พ.ค. 60

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมและร่วมมือกันพัฒนาสะเต็มศึกษาในประเทศไทย ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินงานที่สำคัญ 3 ประการ คือ การฝึกฝน (Guided Practice), มีความรู้ในเรื่องที่จะสอนเป็นอย่างดี (Subject Knowledge) และมีวิธีการสอนที่ชัดเจน (Pedagogy) โดยขอฝากข้อคิด 4 ประการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในประเทศไทย เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายช่วยกันขบคิด เชื่อมโยง ขยายผล ตลอดจนหาวิธีแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ดังนี้

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการยืนยันเจตนารมณ์ของทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาเพื่อให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้เรียนรู้เพิ่มเติม อีกทั้งสามารถนำชั่วโมงการอบรมไปเชื่อมโยงกับการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้โดยไม่ต้องใช้เงินโควตาการอบรมของ สพฐ. คนละ 10,000 บาทด้วย แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น เพราะการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ไม่ใช่เพียงแค่การอบรมครู 2-3 ครั้งแล้วจบ แต่จะต้องติดตามประเมินผลไปตลอด

แชร์ด่วน! ครูทุกสังกัดเตรียมอบรมทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ครูม.ปลาย 19-21 เม.ย. 60 ครูม.ต้น 26-28 เม.ย. 60 ครูประถมฯ 1-3 พ.ค. 60

นางพรพรรณ ไวทยางกูร กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนนโยบายสะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกสังกัดและทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สสวท., สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel), สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV), สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการอบรมครูทางไกลผ่าน ETV, DLTV, OBEC Channel ไปยังศูนย์การอบรมของทุกสังกัด จำนวน 527 ศูนย์ ที่กระจายอยู่ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร โดย สสวท. ทำหน้าที่เป็นวิทยากรหลัก และเป็นศูนย์กลางการประสานงาน และพัฒนาหลักสูตรการอบรม พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อและเอกสารประกอบการอบรม

โดยจะทำการจัดอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ใน 3 ช่วงเวลา คือ
   - ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2560 การอบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   - ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2560 การอบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   - ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 การอบรมครูระดับประถมศึกษา

นอกจากนี้ การอบรมดังกล่าวจะเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง กล่าวคือ วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมสามารถสื่อสารกันระหว่างการอบรมผ่าน Facebook Live หรือ Teleconference ซึ่งคาดว่าจะมีครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในทุกสังกัด ผ่านการอบรมด้วยระบบทางไกลประมาณ 67,500 คนต่อปี อีกทั้งครูผู้เข้าอบรมจะได้รับชุดเอกสารคู่มือการอบรม รวมทั้งเอกสารการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อนำไปใช้ออกแบบการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในห้องเรียนตามบริบทของแต่ละโรงเรียนได้

ทั้งนี้ ภายหลังการอบรมจะมีการสอบวัดความรู้ออนไลน์ และเมื่อผ่านการอบรมแล้วครูผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรด้วย โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการอบรมได้ที่เว็บไซต์สะเต็มศึกษา ประเทศไทย  www.stemedthailand.org หรือเว็บไซต์ สสวท. www.ipst.ac.th

แชร์ด่วน! ครูทุกสังกัดเตรียมอบรมทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ครูม.ปลาย 19-21 เม.ย. 60 ครูม.ต้น 26-28 เม.ย. 60 ครูประถมฯ 1-3 พ.ค. 60

สำหรับการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ได้มีผู้แทนจาก 9 หน่วยงานที่ร่วมลงนามความร่วมมือเข้าร่วมงาน คือ นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, นางชนัญยา จาดชนบท รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel), นายปรีชา ชื่นชนกพิบูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ETV) และนายไพศาล ล้อมทอง ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง ปฏิบัติราชการแทนประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

แชร์ด่วน! ครูทุกสังกัดเตรียมอบรมทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ครูม.ปลาย 19-21 เม.ย. 60 ครูม.ต้น 26-28 เม.ย. 60 ครูประถมฯ 1-3 พ.ค. 60

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
31/3/2560

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562

ด่วน!! คำสั่งย้าย ผอ.สพท. ลงวันที่ 23 เม.ย. 2562..(43699)

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ  ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563

เลิกใช้กระดาษ ในหน่วยงานราชการ ให้ออกเอกสารระบบ ‘ดิจิทัล’ ภายในปี 2563..(2973)

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียกแสดงวิสัยทัศน์

สพฐ.เตรียมคัดเลือก รองผอ.รร. - ไม่เน้นสอบข้อเขียน - คุณสมบัติผ่านขึ้นบัญชี 2 ปี - มีตำแหน่งว่างเรียก..(9517)

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน

บอร์ด กพฐ. หนุนเดินตามแผน ควบรวมโรงเรียน จะทำให้ลดจำนวนครูกว่า 100,000 คน..(16771)

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน

สพฐ.พร้อมประกาศคัดรองผอ.สพท.-รอง ผอ.โรงเรียน ..(4212)

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน

กพฐ.ยุบโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ควบรวมอีก2โรงเรียน..(11032)

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา

ด่วน!! สพฐ.เผย เกณฑ์คัดเลือก ผอ.- รองผอ.รร. ที่ไม่มีการสอบ ใช้ประเมินรอบทิศ360องศา ..(6951)

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!

สพฐ.และสอศ. เตรียมกำหนดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 พร้อมกัน!!..(16337)

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เช็กด่วน!! หลักสูตร การสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2562 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ..(4284)

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562

มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562..(4896)


Tags
แชร์ด่วน!
ครูทุกสังกัดเตรียมอบรมทางไกล
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ครูม.ปลาย
19-21
เม.ย.
60
ครูม.ต้น
26-28
เม.ย.
60
ครูประถมฯ
1-3
พ.ค.
60
MBA
IELTS
chulatutor