ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! นิทานสระ 18 เล่ม (พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้)
ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! นิทานสระ 18 เล่ม (พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้)

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! นิทานสระ 18 เล่ม (พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-04-02 เปิดอ่านแล้ว : 37785 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! นิทานสระ 18 เล่ม (พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้)

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! นิทานสระ 18 เล่ม (พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้)

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำสื่อการเรียนรู้ที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งคุณครูและผู้ปกครองและบุคคลที่สนใจ ได้นำสื่อการเรียนรู้นิทานสระ ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรม โดยนิทานสระ จำนวน 18 เล่ม พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ ต้องขอขอบคณข้อมูลจาก นิเทศออนไลน์ By ศน.วันทนา สมภักดี เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้นำสื่อการเรียนรู้ดีดีมาเผยแพร่ให้นำไปใช้ หวังว่านิทานสระ 18 เล่ม นี้มีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับ

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้นะครับ>> 

แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑                    ภาคเรียนที่ ๑                  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

หน่วยที่   ๑  ใบบัว  ใบโบก                           เรื่อง  นิทานของมาม่า (การอ่าน)   

เวลา   ๑  ชั่วโมง                     สอนวันที่ ................................................................. 

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ท. ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด

ป.๑/๒ บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. อ่านนิทานประกอบการเรียนเรื่อง “นิทานของมาม่า” (K)

๒. ตอบคำถามจากเรื่อง “นิทานของมาม่า”ได้ถูกต้อง (P)

๓. เห็นความสำคัญของการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระ -า (A)

สาระสำคัญ

การอ่านนิทานเป็นการเพิ่มประสบการณ์ทางภาษา และช่วยปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่าน

สาระการเรียนรู้

๑. ความรู้

         นิทานสระอาเรื่อง “นิทานของมาม่า”    

๒. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด

         การปฏิบัติ/การสาธิต  การสรุปความรู้

๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

         มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมั่นในการทำงาน   รักความเป็นไทย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๑. ครูถามนักเรียนว่า “ใครชอบฟังนิทานบ้าง”   ครูคอยฟังคำตอบ แล้วบอกว่า วันนี้ครูจะเล่านิทานเรื่อง “ราชสีหืกับหนู”

เมื่อเล่าจบ ครูถามว่า “สนุกไหม” อยากอ่านนิทานเองบ้างไหม  แล้วครูชูหนังสือนิทานเรื่อง“นิทานของมาม่า”ให้นักเรียนดูและบอกว่า..นิทานเรื่องนี้ครูแต่งอง นักเรียนต้องการอ่านนิทานเรื่องนี้ไหม ครูจะสอนวิธีการอ่านให้ 

๒. ครูและนักเรียนร่วมกันวางจุดมุ่งหมายในการอ่านว่า อ่านแล้วต้องเล่าเรื่องย้อนกลับ และตอบคำถามได้

๓. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับภาพในหนังสือ จากนั้นครูแจกบัตรคำประสมสระอาจากเรื่องนิทานของมาม่า รูปต้นไม้ให้นักเรียนทุกคน  พร้อมทั้งให้ฝึกอ่านจนกระทั่งมั่นใจวาทุกคนอ่านได้

๔. ครูนำนักเรียนเล่นเกม  “ตะล้อกต๊อกแต๊ก” ดังนี้

ครู  : ตะล้อกต๊อกแต๊ก

นักเรียน  :  มาทำอะไร

ครู  :  มาซื้อต้นไม้

นักเรียน  : เอาต้นอะไร

ครู  :  เอาต้น.............(ใช้คำจากบัตรคำที่นักเรียนถือ) เช่น เอาต้น จาก นักเรียนคนที่ถือคำว่าจาก จะนำบัตรคำมาให้ครู  / ครูทำเช่นนี้จนหมดบัตรคำ

๕. นักเรียนทุกคนช่วยกันเล่า “นิทานของมาม่า”ย้อนกลับ ( ใคร ทำอะไร  ที่ไหน อย่างไร )

๖. นักเรียนทำแบบฝึกหัด( มาตอบคำถามจากนิทานของมาม่ากันเถอะ )

๗. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดที่ได้จากการเรียนเรื่อง “นิทานของมาม่า” อีกครั้งหนึ่ง

สื่อการเรียนรู้

๑.  นิทานประกอบการเรียน เรื่อง “นิทานของมาม่า”

๒.  นิทานเรื่อง 

๓.  กระดาษบัตรคำรูปต้นไม้

๔.  แบบฝึกหัด ( การตอบคำถามจากเรื่อง )

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

-  สังเกตพฤติกรรมการทำงาน -  แบบสังเกตพฤติกรรม ใช้เกณฑ์การผ่านร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

- การอ่าน                         -  แบบประเมินการอ่านออกเสียง

- การเล่าเรื่องย้อนกลับ - แบบประเมินการเล่าเรื่องย้อนกลับ

- การตอบคำถาม - แบบประเมินการตอบคำถาม

ตัวอย่างหนังสือนิทานเล่มที่ 1 ครับ(จากทั้งหมด 18 เล่ม)>>

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! นิทานสระ 18 เล่ม (พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้)          ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! นิทานสระ 18 เล่ม (พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้)          ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! นิทานสระ 18 เล่ม (พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้)          ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! นิทานสระ 18 เล่ม (พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้)          ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! นิทานสระ 18 เล่ม (พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้)          ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! นิทานสระ 18 เล่ม (พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้)          ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! นิทานสระ 18 เล่ม (พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้)          ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! นิทานสระ 18 เล่ม (พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้)          ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! นิทานสระ 18 เล่ม (พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้)          ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! นิทานสระ 18 เล่ม (พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ (ลิงค์ 1)
หรือ
ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ (ลิงค์ 2)

ที่มา :นิเทศออนไลน์ By ศน.วันทนา สมภักดี

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!
นิทานสระ
18
เล่ม
(พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้)