ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! คู่มือเด็กแอลดี เรียนรู้ช้า สมาธิสั้น ออทิสติก สำหรับครู- ผู้ปกครอง :รู้ทัน กันได้ ให้ทางเด็กทุกคน:
ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!  คู่มือเด็กแอลดี เรียนรู้ช้า สมาธิสั้น ออทิสติก สำหรับครู- ผู้ปกครอง   :รู้ทัน กันได้ ให้ทางเด็กทุกคน:

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! คู่มือเด็กแอลดี เรียนรู้ช้า สมาธิสั้น ออทิสติก สำหรับครู- ผู้ปกครอง :รู้ทัน กันได้ ให้ทางเด็กทุกคน:

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-04-03 เปิดอ่านแล้ว : 35491 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! คู่มือเด็กแอลดี เรียนรู้ช้า สมาธิสั้น ออทิสติก สำหรับครู- ผู้ปกครอง :รู้ทัน กันได้ ให้ทางเด็กทุกคน:

ดาวน์โหลดหนังสือคู่มือสื่อการเรียนรู้ของครูและผู้ปกครอง เพื่อเป็นตัวช่วยในการดูแลและเป็นแนวทางในการสอนเด็กบกพร่องการเรียนรู้ ทั้งเด็กออทิสติก เด็กแอลดี เด็กสมาธิสั้น และเด็กเรียนรู้ช้า 

หนังสือคู่มือชุดนี้ประกอบด้วย คู่มือเด็กแอลดี คู่มือเด็กสมาธิสั้น คู่มือเด็กเรียนรู้ช้า และคู่มือเด็กออทิสติก รวมทั้งหมด 8 เล่ม โดยแบ่งออกเป็นคู่มือสำหรับครูซึ่งจะเน้นในเรื่องการแนะแนวการสอนที่เหมาะสม กับเด็กบกพร่องการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม หรือ คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครองซึ่งจะเน้นเรื่องการดูแลและอยู่ร่วมกับเด็ก บกพร่องการเรียนรู้แต่ละกลุ่ม หนังสือชุดนี้เป็นการรวบรวมความรู้ทั้งจากตำราและจากข้อมูลที่ได้จากการ สัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครอง ครูและครูการศึกษาพิเศษที่ มีประสบการณ์กับเด็กแอลดีห รือเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ โดยรวบรวมลักษณะอาการที่พบ ได้บ่อยในแต่ละช่วงวัย ปัญหาอื่นๆ ที่อาจพบร่วม รวมถึงแนวทางการดูแลช่วยเห ลือและเทคนิคการสอนเด็กแอล ดีต่างๆ ที่ง่ายต่อการที่คุณครูจะนำไปปฏิบัติจริง คณะผู้จัดทำหวังว่าคู่มือเล่มนี้น่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการช่วยคุณครูในการ ดูแลเด็กแอลดีหรือเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ต่อไป

** เมื่อกล่าวถึงเด็กแอลดีหรือเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ภาพที่คนทั่วไป

จะนึกถึงคือ เด็กฉลาดเฉลียวในทุกๆ เรื่องแต่กลับมีปัญหาการเรียน เนื่องจาก

อ่านหนังสือไม่คล่อง เขียนหนังสือผิดๆ ถูกๆหรือมีปัญหาในการคํานวณ

ในประเทศไทยพบได้ประมาณร้อยละ 5 - 6ในปัจจุบันเด็กแอลดีหรือ

เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ถือว่าเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษในการจัดการเรียน

การสอน ดังจะเห็นว่าครูผู้สอนจะต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบรายบุคคล

ร่วมกับการใช้เทคนิควิธีในการสอนต่างๆ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

ไปพร้อมๆ กับเด็กอื่นๆ ในวัยเดียวกันนอกจากนี้สิ่งสําคัญที่จะช่วยให้เด็กแอลดี

หรือเด็กที่มี ปัญหาการเรียนรู้ ประสบความสำเร็จคือความเข้าใจและการสนับสนุน

ช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากครอบครัวอีกด้วย

คู่มือเล่มนี้เป็นการรวบรวมความรู้ทั้งจากตําราและจากข้อมูลที่ได้

จากการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครองครูและ

ครูการศึกษาพิเศษที่มีประสบการณ์กับเด็กแอลดีหรือเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้

โดยรวบรวมลักษณะอาการที่พบได้อยู่ในแต่ละช่วงวัยปัญหาอื่นๆที่อาจพบร่วม

รวมถึงแนวทางการดูแลช่วยเหลือและเทคนิคการสอนเด็กแอลดีต่างๆที่ง่าย

ต่อการที่คุณครูจะนําไปปฏิบัติจริง คณะผู้จัดทําหวังว่าคู่มือเล่มนี้น่าจะเป็น

ตัวช่วยที่ดีในการช่วยคุณครูในการดูแลเด็กแอลดีหรือเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้

ต่อไป

1. คู่มือเด็กแอลดี

คู่มือสำหรับครู

คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

2. คู่มือเด็กสมาธิสั้น

คู่มือสำหรับครู

คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

3. คู่มือเด็กออทิสติก

คู่มือสำหรับครู

คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

4. คู่มือเด็กเรียนรู้ช้า

คู่มือสำหรับครู

คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

ที่มา : http://www.qlf.or.th/Home/Contents/520

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน

ดาวน์โหลดฟรี!! โปรแกรมจัดตารางเรียน(9921)

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0

คุณครูดาวน์โหลดไปใช้เลย!! ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4.0(35471)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น(18631)

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน

ตัวอย่างเครื่องมือประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน (17504)

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!!

ไฟล์word!! แบบคำขอมีวิทยฐานะ (วฐ.1-3) สำหรับคุณครู แบบใหม่ (ว21) ครบทุกสังกัด!! (23858)

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

เอกสาร หลักฐาน การศึกษา ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (8413)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้)

“ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน” หลายร้อยเรื่อง (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ Word แก้ไขได้) (26289)

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

14 รูปแบบ การจัดโต๊ะในห้องเรียน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ (47273)

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้(22795)

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ

คำอธิบายและไฟล์ตัวอย่าง “การพิมพ์หนังสือราชการ” ที่ถูกต้อง ตามระเบียบ งานสารบรรณ(10902)


Tags
ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!
คู่มือเด็กแอลดี
เรียนรู้ช้า
สมาธิสั้น
ออทิสติก
สำหรับครู-
ผู้ปกครอง
:รู้ทัน
กันได้
ให้ทางเด็กทุกคน: