แนวทางดำเนินงานของศธ.ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 1. พัฒนาเด็กปฐมวัย 2. ปฏิรูปการศึกษา 3. จัดทำโครงสร้าง 4. พัฒนาครู
แนวทางดำเนินงานของศธ.ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ	1. พัฒนาเด็กปฐมวัย 2. ปฏิรูปการศึกษา	3. จัดทำโครงสร้าง	4. พัฒนาครู

Advertisement

Advertisement

แนวทางดำเนินงานของศธ.ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 1. พัฒนาเด็กปฐมวัย 2. ปฏิรูปการศึกษา 3. จัดทำโครงสร้าง 4. พัฒนาครู

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-04-06 เปิดอ่านแล้ว : 11454 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

แนวทางดำเนินงานของศธ.ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 1. พัฒนาเด็กปฐมวัย 2. ปฏิรูปการศึกษา 3. จัดทำโครงสร้าง 4. พัฒนาครู

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 14/2560 และการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายการเมือง และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม แนวทางดำเนินงานของศธ.ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ	1. พัฒนาเด็กปฐมวัย 2. ปฏิรูปการศึกษา	3. จัดทำโครงสร้าง	4. พัฒนาครู

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุม ดังนี้

● น้อมนำพระบรมราโชวาทฯ ที่ได้ทรงพระราชทานในวันข้าราชการพลเรือน

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้ข้าราชการทุกกระทรวงน้อมนำพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงพระราชทานในวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ความว่า

"งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องทำความเข้าใจถึงความสำคัญในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำ ด้วยความอุตสาหะ เสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ดำเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และสำเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป"

รวมทั้งขอให้น้อมนำลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความว่า "ทำตามหน้าที่ไป และคิดเอาเองว่าหน้าที่คืออะไร" ไปสู่การปฏิบัติด้วย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับข้อสั่งการมาเพื่อดำเนินการให้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงานต่อไป


แนวทางดำเนินงานของ ศธ.ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

ดร.กมล รอดคล้าย กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ในวันที่ 6 เมษายน 2560 ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ จะประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการในวันถัดไปทันที (7 เมษายน 2560) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ

     1) การจัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้ยกร่างเป็นแนวทางไว้แล้ว
     2) การปฏิรูปการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย การปฏิรูปการศึกษา การจัดทำโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ และการพัฒนาครู โดยคาดว่าภายหลังการหารือดังกล่าว จะมีแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน และรายงานต่อสาธารณชนรับทราบ


ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (คปภ.)

เป็นการประชุมครั้งแรก ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ โดยในส่วนกลางจะมีกรรมการเพิ่ม 2 คน คือ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เนื่องจากต้องการให้เกิดการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต และเพื่อให้การอาชีวศึกษามีบทบาทมากขึ้น อีกทั้งได้มีกำหนดอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ ของศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด รวมถึงการให้ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดชุดเดิม ดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแต่งตั้งชุดใหม่ได้ เพื่อไม่ให้การดำเนินงานขาดตอน

สำหรับการมอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัดไปดำเนินการ มีกรณีที่พิเศษ คือ การมอบอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เนื่องจากมีสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดจริง ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี,ยะลา, นราธิวาส, สตูล และ 4 อำเภอในสงขลา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งดูแลรับผิดชอบโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร จึงไม่ต้องมอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด เนื่องจากมีคนทำงานอยู่แล้ว

ในส่วนของการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ซึ่งเป็นเรื่องที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากังวลมาก เพราะในคำสั่งดังกล่าวระบุว่าเมื่อมีการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) แต่งตั้ง จึงรู้สึกว่าตัวเองเสียสิทธิ์ เพราะแต่เดิมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง ซึ่งที่ประชุม คปภ. มีมติว่าในการเสนอเรื่องแต่งตั้งหรือโยกย้าย ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เสนอเรื่องเช่นเดิม แต่เมื่อได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กศจ.จะเป็นผู้ลงนาม แล้วส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเช่นเดิม ดังนั้น จึงไม่ต้องกังวลว่าจะยึดตัวงานที่มีอยู่ไปทั้งหมด


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
4/4/2560

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ

เชิญชวนคุณครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้ค่ะ (29504)

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ

จะเริ่มต้นอย่างไร ในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยคุณครูศิริลักษณ์ ชมภูคำ (6581)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562(8515)

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้

โปรดเกล้าฯ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์ ม.ราชภัฏ 17-20 มิ.ย.นี้(4273)

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด

โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ใช่เนื้อร้ายของการศึกษา แต่การละเลยคุณภาพการศึกษาของเด็ก คือเนื้อร้ายทางความคิด (3390)

"สุเทพ" ไม่ฟันธงยกเลิกคูปองครูขอฟังเสียงเขตพื้นที่ฯ ย้ำชัด 2 เดือนเด็กอ่านออกเขียนได้สำเร็จ (6269)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีฃึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ (5730)

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว

1 ก.ค. 62 กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญตามกฎกระทรวงฉบับใหม่แล้ว(12517)

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่

ปลัดศธ.ไม่แถลง สรรหา “คุรุสภา สกสค. องค์การค้าฯ” คาดมีการฟ้องร้องกันแน่ (1560)

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่

สพฐ.ยัน!! ไม่มีนโยบายควบรวม-ยุบร.ร.เล็ก ต้องดูบริบทของพื้นที่(1722)


Tags
แนวทางดำเนินงานของศธ.ภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 1.
พัฒนาเด็กปฐมวัย
2.
ปฏิรูปการศึกษา 3.
จัดทำโครงสร้าง 4.
พัฒนาครู