สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
เช็คด่วน...กกอ.เปิดชื่อ 5 มหาวิทยาลัยเอกชน 78 หลักสูตรนอกที่ตั้งที่ไม่มีมาตรฐาน
เช็คด่วน...กกอ.เปิดชื่อ 5 มหาวิทยาลัยเอกชน 78 หลักสูตรนอกที่ตั้งที่ไม่มีมาตรฐาน

Advertisement

เช็คด่วน...กกอ.เปิดชื่อ 5 มหาวิทยาลัยเอกชน 78 หลักสูตรนอกที่ตั้งที่ไม่มีมาตรฐาน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-04-13 เปิดอ่านแล้ว : 16212 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

เช็คด่วน...กกอ.เปิดชื่อ 5 มหาวิทยาลัยเอกชน 78 หลักสูตรนอกที่ตั้งที่ไม่มีมาตรฐาน

เช็คด่วน...กกอ.เปิดชื่อ 5 มหาวิทยาลัยเอกชน 78 หลักสูตรนอกที่ตั้งที่ไม่มีมาตรฐาน เผย ม.ปทุมธานี มีปัญหามากที่สุด 15 ศูนย์ ตามมาสถาบันรัชต์ภาคย์ 11 ศูนย์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 5 ศูนย์ ว.ทองสุข 7 ศูนย์ ม.พิษณุโลก 1 ศูนย์

วันนี้(13 เม.ย.)ดร.สุภัทร  จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)  เปิดเผยว่า ในการประชุม กกอ.ได้มีมติเห็นชอบให้เปิดเผยรายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 5 แห่ง ที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ 33 ศูนย์ 78 หลักสูตรไม่มีมาตรฐาน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนไดรับทราบ หากเลือกเรียนแล้วอาจมีปัญหาเรื่องของคุณภาพ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยปทุมธานี จำนวน 15 ศูนย์ คือ1.ศูนย์การศึกษาขุนยวมวิทยา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ 2.ศูนย์การศึกษาที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย (โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 3. ศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 4. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาพิเศษ 8 เชียงใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 5. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 6. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

7. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 8. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนอากาศอำนวย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 9. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีชัยภูมิ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 10. ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 11. ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2. ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 13. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี จังหวัดสระแก้ว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 14. ศูนย์การศึกษาสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 8 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ15. ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยเทคนิคละโว้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ

นอกจากนี้ 2. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์การศึกษาวัดไผ่ล้อม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 3. วิทยาลัยทองสุข จำนวน 7 ศูนย์ ได้แก่ 1.ศูนย์การศึกษาโรงพยาบาลเอกชัย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 2. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนรักธรรมบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

Advertisement

3. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนหอเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 4. ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 5. ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยเทคนิคน่าน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 6. ศูนย์กลางศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ7. ศูนย์การศึกษาเทศบาลตำบลบางพลี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

4.สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีพาณิชยการ ลพบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการ กลุ่มวิชาการผลิตพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ

2. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนศรีมหาโพธิ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 3. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ 4. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนศรีวิราชพณิชยการเทคโนโลยี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ และ 5. ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการนครนายก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

และ5.สถาบันรัชต์ภาคย์ จำนวน 11 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 2. ศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จังหวัดลพบุรี หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3. ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการปกครอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 4. ศูนย์การศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์ จังหวัดสกลนคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

5.ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 6. ศูนย์การจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดชัยภูมิ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 7. ศูนย์การศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์ จังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 8. ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลา หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 9. ศูนย์การศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์ จังหวัดยะลา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10. ศูนย์การศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4(เดิมโรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา และ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา) บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 11. ศูนย์การศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (เก่า) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ใหม่) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.

 อ่านต่อที่ :เดลินิวส์ พฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 13.37 น.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Loading...
ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561

ประกาศแล้ว!! ผลการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ครั้งที่ 1/2561 ..(1366)

แต่งตั้ง

แต่งตั้ง "กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ" ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)..(440)

เช็กที่นี่!! ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

เช็กที่นี่!! ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครู ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศ..(1213)

ด่วน!! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๔ ราย

ด่วน!! ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ จำน..(11188)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หนังสือ

ดาวน์โหลดที่นี่!! หนังสือ "วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู" เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช..(2675)

ข้าราชการอ่านด่วน!! พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ที่ข้าราชการต้องประพฤติปฎฺิบัติ

ข้าราชการอ่านด่วน!! พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ ที่ข้าราชการ..(20753)

ข่าวดี!! มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ม.6-ป.เอก เงินเดือน 11,300 - 31,500 บาท สมัคร 19 เม.ย. - 31 พ.ค. 2562

ข่าวดี!! มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ม.6..(3877)

สสวท.รับสมัครครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าอบรมและคัดเลือกเป็นวิทยากรแกนนำ สสวท.

สสวท.รับสมัครครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าอบรมและคัดเลือกเป็นวิทยากรแกนนำ สสวท. ..(5571)

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒..(6102)

อาชีวะจ่อขยับปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 คาดประกาศไม่ทันเดือนเม.ย.

อาชีวะจ่อขยับปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย ปี 2562 คาดประกาศไม่ทันเดือนเม.ย. ..(5228)


Tags
เช็คด่วน...กกอ.เปิดชื่อ
5
มหาวิทยาลัยเอกชน
78
หลักสูตรนอกที่ตั้งที่ไม่มีมาตรฐาน
MBA
IELTS
chulatutor